Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Är placeringen på resursskolan en åtgärd och kanske den enda åtgärden?

3 maj, 2022

Fråga:

Hej,

Kan du ge exempel på åtgärder för elever i en resursskola där eleverna har omfattande behov av långvarigt stöd och anpassningar? Vi diskuterar huruvida själva placeringen i verksamheten är en åtgärd varför inga ytterligare åtgärder kan tillskrivas? Skulle vara oerhört tacksam för klargörande.

Med vänliga hälsningar

Ida


Svar:

Hej Ida,
och tack för din fråga.

Alla elever som har fått en placering i en särskild undervisningsgrupp eller på en ”Resursskola” ska ha en aktuell utredning av elevens behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram. Detta förtydligas även i Regeringens proposition 2021/22:156 ”Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd”. Där står bl a ”Placering baseras på utredning av behov. Resursskolans målgrupp är elever som har bedömts vara i behov av särskilt stöd. Det innebär att det endast är elever som har ett åtgärdsprogram som kan komma i fråga för att få sin utbildning på en resursskola.”

En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är placeringen i resursskolan alternativt i en särskild undervisningsgrupp. Här följer tre exempel på hur detta kan skrivas:

Åtgärd (i ÅP): Placering inom fristående resursskola (även om inte begreppet resursskola ännu finns inskrivet i skollagen så används begreppet såväl i rättspraxis som i praktiken) enligt 10 kap. 35 §. Motivering: Elevens behov tillgodoses av den specialutformade organisationen med små undervisningsgrupper, hög personaltäthet samt logopedträning. Dessa delar bedöms vara avgörande för elevens lärande och utveckling. Omfattning i tid: Heltid. Ansvarig: Rektor (& för- och efternamn på elevens rektor). 

Åtgärd (i ÅP): Placering i Studion, en särskild undervisningsgrupp enligt 3 kap. 11 § skollagen. Särskild motivering: Elevens behov tillgodoses av den specialutformade organisationen med små undervisningsgrupper, hög personaltäthet samt logopedträning. Dessa delar bedöms vara avgörande för elevens lärande och utveckling. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: Heltid. Ansvarig: Rektor (& för- och efternamn på rektor). 

Utöver denna åtgärd kan flera andra också finnas i åtgärdsprogrammet. Inom resursskolor/särskilda undervisningsgrupper handlar dessa övriga särskilda stödåtgärder om stöd som ges mer omfattande än till de flesta andra elever i klassen/gruppen. Det kan gälla mer regelbundet och omfattande stöd av specialpedagog/speciallärare, logoped, talpedagog, kurator, socialpedagog, studiehandledare på modersmålet/elevens starkaste skolspråk och i några fall även av skolsköterska. Det kan även handla om egen resurs/assistent, anpassad studiegång eller enskild undervisning (om eleven är ensam med personal under en betydande del av skolveckan). Sedan juli 2021 finns också en form av särskilt stöd som i undantagsfall kan bli aktuellt efter att alla andra stödformer har prövats dvs distansundervisning vid dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik. 

Ta gärna även del av mitt svar den 16 januari 2022 där det finns fler konkreta exempel ”Särskilt stöd inom ”resursskolor” och särskilda undervisningsgrupper

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman