Till Frågor & svar

Är skolsköterskan skyldig att ta hand om elever på fritids?

14 juni, 2015

Fråga:

Hej!
Jag arbetar som skolsköterska. Visst är det så att vi skolsköterskor inte har någon skyldighet att ta hand om elever efter skoltid, d.v.s. när eleverna har fritids på eftermiddagarna?

Mvh H


Svar:

 (Staffans svar uppdaterat 2019-08-02)

Hej Helene,

En skolsköterska fullgör medicinska insatser i elevhälsan i skolformerna vid ungdomsskolan med undantag för förskolan. Vid fritidshemmet finns ingen elevhälsa lagstadgad, eftersom fritidshemmet inte är en skolform.

Även om skollagen eller annan lagstiftning inte särskilt tar upp frågan om skolsköterskans ansvar för elever vid fritidshemmet är det ändå så att en sköterska måste finnas till hands under arbetstid även för dessa barn. Tanken är orimlig att en skolsköterska skulle kunna frånsäga sig ansvar för ett skolbarn i t.ex. grundskolan, bara för att lektionerna för dagen är över och fritidshemmets personal har tagit hand om eleverna i sitt arbete där.

I offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 23 kap. 3 §, st. 2 anges sekretess för den pedagogiska personalen vid fritidshemmet. I paragrafens första stycke omnämns dessutom  ”sådan särskild elevstödjande insats som avser psykologisk, psykosocial och specialpedagogisk insats”, samma insatser som i skolformerna benämns elevhälsa. Trots att elevhälsa inte finns vid fritidshemmet har dessa tre grupper av befattningshavare, liksom skolsköterskan,  en sträng sekretess när de där kommer i kontakt med eleverna. Detta markerar tydligt att elevhälsopersonal i skolan även förutsätts kunna medverka i verksamhet vid fritidshemmet. 

Skolläkare och skolsköterska omnämns dock inte för fritidshemmet, vilket beror på att deras sekretess och tystnadsplikt helt finns reglerad i OSL 25 kapitel. Något stöd för att en skolsköterska eller skolläkare skulle kunna stå utanför fritidshemmets verksamhet har jag inte kunnat finna. Krav måste alltså kunna ställas på en skolsköterska att bege sig till fritidshemmet för att stödja elever där vid t.ex. en olyckshändelse eller ta emot ett fritidshemsbarn på sin sköterskeexpedition sent en eftermiddag, när sista lektionen är klar. Elevens skoldag är ju inte slut förrän hen lämnar fritidshemmet.

Hälsningar från Staffan    

Frågan har även skickats till Nils Lundin. Läs hans svar nedan

Fritidshemsverksamheten finns ju reglerad i skollagen i ett eget kapitel (14 kap) och man beskriver i 9 § att ”huvudmannen ska se till att elevgrupperna har en lämplig sammansättning och storlek och att eleverna även i övrigt erbjuds en god miljö”. I det sammanhanget läser i alla fall jag in en god fysisk, psykosocial och stimulerande lärmiljö.

I Skolverkets Allmänna råd om Fritidshem (2014) kan man även läsa att ”det är rektorn som ansvarar för att inomhusmiljön i lokalerna där verksamheten bedrivs är så bra att elevernas hälsa inte påverkas negativt när de är i lokalerna…även krav på att fritidshemmet genomför en dokumenterad egenkontroll i syfte att skapa en god miljö”.

I vägledningsdokumentet görs hänvisningar  till samlade dokument, t ex läroplaner som inkluderar verksamheterna grundskola, förskoleklass och fritidshem. Man omnämner i det dokumentet även att ”elevhälsoarbetet bedrivs i skolans alla miljöer”. I det sammanhanget får nog även fritidshemmet inkluderas då den  verksamheten ju hamnar under rektors ansvar.

Men arbetsmiljölagen gäller inte för barn på fritids. Och då blir det svårare att se vems ansvar, förutom rektors styrande och ledande samt fritidspersonalens vardagsnära, som kan inkluderas i detta. I det sammanhanget kan man ju se elevhälsan som i högsta grad delaktig i ansvaret kring allt från vilken mat som serveras (i beaktande av både allergier till kalorier!), hur barnen utsätts för buller till hur likabehandlingsarbetet bedrivs. Naturligtvis ska skolsköterskan kunna finna till hands i akuta situationer om skolsköterskan finns på skolan, som Staffan beskriver. Men i det större perspektivet på grupp- och organisationsnivå finns ju många möjligheter för bl a skolsköterskan och skolläkaren att påverka lär- och arbetsmiljön för skolans elever även under deras fritidshemsplacering.

Hälsar, Nils

17 september 2015. Efter att frågan publicerades så har Riksföreningen för skolsköterskor hört av sig och vill kommentera svaret.

Svar från Riksföreningen för skolsköterskor utifrån fråga om skolsköterskans ansvar för elev under tid på fritidsverksamhet.

Riksföreningen för skolsköterskor menar att det är självklart att om skolsköterskan är på plats, tar hen hand om en elev med sjukvårdsbehov, när det än inträffar på skola och fritids, under dagen.

 

Däremot om skolsköterskan inte finns på plats, är på annat uppdrag eller på annan skola, förutsätts att den pedagogiska personalen göra det som erfordras, kontakta vårdnadshavare, hälso-och sjukvården och/eller v b ringa 112.

 

Med vänlig hälsning

Agnetha Fredin

Ordförande

Riksföreningen för skolsköterskor”