Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Är språkvalet svensk/engelska en extra anpassning?

23 januari, 2023

Fråga:

Hej

När en elev har språkval svensk/engelska – är det en extra anpassning?  Jag tänker att de flesta elever inte har ett modernt språk för att de inte klarar ordinarie svenska och/eller engelska och behöver mer tid i ämnet och då blir det en extra anpassning. Kan detta resonemang stämma?

Maggan


Svar:

Hej,

och tack för din fråga. Alla vill vi göra rätt, vilket tyvärr inte alltid är lätt. Det sker löpande ett antal olika förändringar i våra styrdokument. Vissa av dom uppmärksammas inte så mycket, vilket kan leda till att vi inte följer styrdokumenten. Jag börjar med att berätta om vad som gäller och vägen till regeländringen och besvarar din fråga först i mina tre sista textstycken.

Svenska/engelska finns inte längre som ett språkval. På Skolverkets webbplats Språkval – Skolverket kan vi läsa följande fråga och svar:

Kan en elev läsa en kombination av svenska och engelska inom språkvalet?
”Nej, det är inte möjligt att välja en kombination av svenska/svenska som andraspråk och engelska inom ramen för språkvalet. En elev i grundskolan och specialskolan har rätt att läsa engelska eller svenska/svenska som andraspråk i stället för ett modernt språk, men eleven måste då välja ett av alternativen. Källor: 9 kapitlet 6 § och 11 kapitlet 5 § skolförordningen.”

Frågan utreddes av Skolverket 2011. I Redovisning av regeringsuppdrag angående utveckling av språkvalen moderna språk och svenska/engelska kan vi i Skolverkets avslutande reflektioner bl a läsa följande;

”Ett obligatoriskt ytterligare språk skulle ha som konsekvens att skolorna måste planera insatser för elever i behov av särskilt stöd i andra ämnen utan att för den skull ge det här stödet på bekostnad av möjligheterna att läsa ett ytterligare språk, eller genom att utnyttja språkvalstiden för stödundervisning. Undervisningen måste också organiseras så att eleverna kan genomföra sitt skolarbete utan att välja bort språket. Elever med inlärningssvårigheter kan få en mer krävande skolgång ifall ett obligatoriskt val av ett ytterligare språk införs. När det gäller den här elevgruppen finns dock en möjlighet att inom ramen för ett åtgärdsprogram ge särskilt stöd i form av anpassad studiegång.”

2018 lämnade Skolverket över förslaget till regeringen dvs att svenska/engelska ska upphöra att finnas som ett möjligt språkval. Trots att jag sökt runt på nätet en längre stund så kan jag inte hitta när förändringen i Skolförordningen började gälla dvs jag kan inte besvara när regeländringen trädde i kraft. 

Nu till svaret på din fråga; 

Eleven ska välja svenska, svenska som andra språk eller engelska som språkval dvs det går inte längre att välja svenska/engelska (SvEn). Språkvalet som görs är inte en form av särskilt stöd eller extra anpassning. 

Exempel 1: Låt säga att eleven NN i årskurs 5 inte uppnår kriterierna i svenska eller engelska trots insatt särskilt stöd. Eleven väljer svenska som språkval inför årskurs 6. Om ni under årskurs 6, utifrån utredningen av elevens behov av särskilt stöd, kommer fram till slutsatsen att eleven är i behov av mer undervisningstid i engelska så kan det exempelvis ske via den extra studietiden på minst 120 minuter per vecka som eleverna i årskurs 4-9 har rätt till sedan augusti 2022. Om utredningen även påvisar behov av särskilt stöd i engelska så kan det särskilda stödet ges såväl under vanliga engelska lektioner, under den extra studietiden och/eller vid andra tillfällen under skolveckan. 

Vid behov kan rektor då i åtgärdsprogram även besluta om anpassad studiegång (vilket räknas som en ingripande form av särskilt stöd). Redogör då för hur mycket av undervisningstiden som tas från exempelvis språkvalet svenska för att ge eleven särskilt stöd via mer tid i engelska. 

Exempel 2: Eleven MM, som inte är godkänd i engelska i årskurs 5, väljer språkvalet engelska och jobbar enbart med engelska på dessa lektioner. Detta räknas då varken som extra anpassning eller som en form av särskilt stöd utan enbart som ett språkval. Däremot har eleven MM förstås rätt att kunna få olika former av extra anpassningar och även särskilt stöd på dessa språkvalslektioner precis som på alla andra lektioner och i alla skolsituationer. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman