Till Frågor & svar

Arbetsterapeut- hur ser sekretessen ut mellan skolsköterskan och arbetsterapeuten?

6 oktober, 2015

Fråga:

Vi har anställt en arbetsterapeut i vår friskola, hur ser sekretessen ut mellan henne och mig? Vilken lag styr detta? Det är ju ganska ovanligt med arbetsterapeuter i skolan men det börjar bli allt vanligare.

A, skolsköterska


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-08-14)

Hej A,

En legitimerad arbetsterapeut tillhör hälso- och sjukvårdens personal och för denne gäller viktiga lagar på det området, t.ex. hälso- och sjukvårdslagen, patientsäkerhetslagen, patientdatalagen  och offentlighets- och sekretesslagen (för den som är anställd vid en myndighet, vid friskolan finns tystnadsplikten i stället reglerad i patientsäkerhetslagen).  

I den mån en skolsköterska och arbetsterapeuten deltar vid hälso- och sjukvård för samma patient finns möjlighet för dem att utbyta information, t.o.m. föra gemensam patientjournal. Det framgår inte av förarbetena till nya skollagen och lagtexten om en arbetsterapeut eller logoped tillhör elevhälsans medicinska insats. Min bedömning är dock att de måste anses göra det, ifall de fullgör sitt arbete vid en skola. Det innebär att det inte finns något juridiskt hinder för er att muntligt informera varandra eller ta del av varandras journalanteckningar, annat än den bestämmelse som finns i patientdatalagen 4:1. Där sägs att ”Den som arbetar hos en vårdgivare får ta del av dokumenterade uppgifter om en patient endast om han eller hon deltar i vården av patienten eller av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården.”

Hoppas att du är nöjd med mitt svar. Vill du veta mer om arbetsterapeuters arbete så läs gärna mer på Förbundet Sveriges Arbetsterapeuters hemsida 

https://www.arbetsterapeuterna.se/profession/att-foerhaalla-dig-till-som-arbetsterapeut/

Hälsningar från Staffan