Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Åtgärdsprogram för elever som är placerade i särskilda undervisningsgrupper

4 mars, 2024

Fråga:

Hej Gudrun, 

och tack för dina tydliga svar!

Jag har fått i uppdrag att utveckla och ge stöd kring dokumentation av särskilt stöd på våra resursenheter. Jag har haft stor nytta av dina svar på hemsidan om resursenheter/särskilda undervisningsgrupper och dina e-böcker kring det här arbetet. Har också arbetat många år på resursenhet som lärare och specialpedagog.

Har några funderingar om detaljerna i hur jag ska få till ÅP på resursenheterna (särskilda undervisningsgrupper) bästa sätt, så att de både blir korrekta, lättjobbade, och också individuella för eleven:

  1. Särskild motivering: Den ”särskilda motivering” som ska skrivas under särskilt ingripande former av särskilt stöd, kan man hämta den från behovstexten? Om ja, varför behöver man skriva den igen under åtgärder, räcker det inte att det står under behov?
  1. Min tanke är att göra en bilaga så som du beskriver, där det beskrivs vad placeringen på resursenheten innebär (”Alla elever erbjuds…”) Sedan tänker jag också att i samma bilaga en rubrik som beskriver ”Eleven får också följande individuella anpassningar:”. Sådant som görs extra för eleven. Detta för att möta upp önskemål från hemskolan att det beskrivs tydligare vilket specifikt stöd eleven får i sin helhet på resursenheten. Har nu förstått att detta inte ska kallas ”Extra anpassningar”, men vad säger du om mitt förslag på begrepp – generella resp individuella anpassnigar? För att beskriva det samlade stöd som ges på resursenheten. Och vad tror du om att göra så – att bilagan blir olika för varje elever, med en gemensam del och en individuell del?
  1. I ditt svar Åtgärdsprogram inom särskild undervisningsgrupp | Elevhälsan (elevhalsan.se) så beskriver du att du under åtgärd A (placering i SUG) anger vissa delar från bilagan som är särskilt viktiga för den enskilda eleven. Jag tyckte detta var ett smart sätt att beskriva åtgärden på, som blir lättare att utvärdera än bara ”placering i sug”. I dina nyare svar och i exempel i vägledningen så framgår inte detta lika tydligt, utan där är det mer fokus på att skriva fram en särskild motivering för placeringen. Hur tänker du om det? Kan jag både skriva särskild motivering och specificera vilka delar från bilagan som är särskilt viktiga för eleven? Eller menar du kanske att det är samma sak?

Tacksam för all hjälp,
Thomas


Svar:

Hej Thomas,
och tack för din fråga. 

Det är toppen att er kommun har gett dig i uppdrag att utveckla och ge stöd kring dokumentationen i era särskilda undervisningsgrupper. Jag besvarar en av dina frågor i taget:

Svar på fråga 1: 
Du undrar om vi kan hämta ”den särskilda motiveringen” från informationen i behovstexten om elevens behov av särskilt stöd och i så fall varför vi behöver skriva detta igen dvs räcker det inte att vi har texten i behovsrutan. Låt mig börja med att berätta att Skolinspektionen ibland har påtalat att skolorna ska hänvisa till lagrummet i skollagen, samt motivera beslutet särskilt och även informera elev över 16 år och vårdnadshavare att beslut om särskild undervisningsgrupp, anpassad studiegång och enskild undervisning kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Orsaken till att vi särskilt ska motivera beslut om ingripande former av särskilt stöd utgår från 3 kap. 11§ skollagen. Där anges att ”Om det finns särskilda skäl, får ett beslut enligt 9 § för en elev i grundskolan, anpassade grundskolan, specialskolan eller sameskolan innebära att särskilt stöd ska ges enskilt eller i en annan undervisningsgrupp (särskild undervisningsgrupp) än den som eleven normalt hör till. Lag (2022:1315).” Det som bör framkomma i den särskilda motiveringen är således information om varför denna form av särskilt ingripande stöd behövs för just denna elev. Detta kan förstås ibland anges redan under ”Behov av särskilt stöd” där det kanske står ”Behov 1: NN är i behov av ett mindre sammanhang med färre antal elever och personal, att förhålla sig till och lära känna. NN är i behov av att personalen finns med under hela skoldagarna för att kunna stödja NN att lyckas såväl på lektioner som under raster.” Här skulle det kunna räcka att i den särskilda motiveringen kopplad till åtgärd 1 ange ”Särskild motivering: Se behov 1…men det blir förstås ännu tydligare om vi dessutom infogar ”Olika former av mindre ingripande stöd har redan prövats för att tillgodose behoven under punkt 1.” 

Svar på fråga 2: 
Det stämmer helt att det inte finns extra anpassningar i en särskild undervisningsgrupp. Detta är ju två olika former av stödinsatser. Du undrar över bilagan som förstås kan formuleras på lite olika sätt och därigenom användas både som information till skolor och ev. kommande elever och vårdnadshavare, samt även som bilaga till åtgärdsprogram. Man kan göra som du föreslår dvs benämna generellt stöd och anpassningar i den särskilda undervisningsgruppen respektive vad som är specifikt för en elev men föreslår istället följande ordval: 

Information om Studio 1 – särskild undervisningsgrupp belägen på X-skolan.

Studio 1 är till för elever i behov av särskilt stöd pga… Under tiden som eleverna får merparten av sin undervisning hos oss har samtliga elever ett aktivt åtgärdsprogram, som utvärderas regelbundet.

En av åtgärderna i åtgärdsprogrammet är själva placeringen hos oss. Inom placeringen i Studio 1 erbjuds alla elever: Mycket tydlig struktur på skoldagen och lektionerna, anpassat schema, hög personaltäthet med specialkompetens, digitala och tekniska verktyg, konkretiserande material, skärmar och hörlurar för att minimera intryck, lärarmikrofon som underlättar fokus, sittcyklar för att öka energinivån… (ni anger alla former av stöd och anpassningar som ingår i ert paket).

Av dessa anpassningar är följande särskilt viktiga för eleven NN:.. (här anger ni dessa delar och om de behöver göras på något speciellt sätt för just denna elev så att de blir utvärderingsbara). 

Vid behov kan eleverna även få kortare eller längre perioder med stöd från andra professioner på skolan ex. specialpedagog. När detta stöd ges under en längre tidsperiod dokumenteras och utvärderas även detta i elevens åtgärdsprogram. 

Svar på fråga 3: 
Vad spännande att du har tagit del av mina olika svar. Jag tycker att du tänker klokt. Skriv in den särskilda motiveringen (alternativt hänvisa till NN-s behov av särskilt stöd om det framkommer där) och hänvisa vidare till bilagan. Ex. 

Åtgärd 1: Placering i särskilda undervisningsgruppen ”Studio 1” enligt 3 kap. 11 § skollagen. Särskild motivering: Eleven är i behov av en mindre grupp med färre antal elever att förhålla sig till, mycket tydlig struktur och mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna ta till sig undervisningen. Se även bilaga 1 där det framkommer vilka övriga delar som är särskilt viktiga för NN.  Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. 

Omfattning i tid: Samtliga teoretiska lektioner.

Ansvarig för åtgärden: (Hemskolans) Rektor Inga Persson

Jag rekommenderar dig och de som arbetar inom era särskilda undervisningsgrupper att se min inspelade föreläsning om ”Särskilt ingripande former av särskilt stöd” som ger olika konkreta exempel och förtydligar delar som skolledare, specialpedagoger och speciallärare mfl brukar fråga mig om.  

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman 
www.GLBatgardsprogram.com 

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!