Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram för integrerad grundsärskoleelev

23 mars, 2017

Fråga:

Hej!
Vi hade en diskussion idag gällande elever som går i grundskolan med en integrerad läroplan för särskola. Ska de eleverna per automatik ha ett ÅP eller blir det aktuellt först när/om särskolemålen riskerar att inte uppnås??


Svar:

Hej Cecilia,

Jag tolkar att den aktuella eleven är mottagen inom grundsärskolan, men får sin utbildning inom grundskolan. Ni tänker då helt rätt dvs dessa elever ska inte ha ett åtgärdsprogram per automatik. Om eleven riskerar att inte utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i grundsärskolans läroplan eller mot att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås i grundsärskolans kursplaner ska en utredning av elevens behov av särskilt stöd utarbetas. Visar utredning på behov av särskilt stöd så ska ett åtgärdsprogram upprättas.

Om eleven bedöms kunna klara av något ämne enligt grundskolans kursplan kan rektor fatta beslut om detta. Om det i senare skede visar sig att grundsärskoleeleven kan vara i behov av särskilt stöd inom ämnet, som den läser enligt grundskolans kursplan, så utreds detta. Visar utredningen att särskilt stöd behövs, upprättar skolan ett åtgärdsprogram. Kvarstår svårigheterna trots insatt särskilt stöd, kan rektor fatta ett nytt beslut om att eleven ska återgå till att läsa ämnet utifrån den ursprungliga kursplanen inom grundsärskolan.

Förslag på vidare läsning om integrering/omvänd integrering i särskolan

Vägledning för grundskolan…” sidan 62-63 under rubriken ”Åtgärdsprogram inom grundsärskolan”, www.GLBatgardsprogram.com

Skolverkets allmänna råd för mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan, sidan 35 under rubriken. Möjlighet att läsa som integrerad elev i grundskolan eller sameskolan, www.skolverket.se

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman