Till Frågor & svar

ÅP inom introduktionsprogram

27 mars, 2018

Fråga:

Hej Gudrun!

Jag arbetar som specialpedagog på yrkesinriktad gymnasieskola. Vi har många elever som inte har nått godkänt i alla betyg från grundskolan och de går introduktionsprogrammet + att de får påbörja sin yrkesinriktning. Vi ser att eleverna då oftare blir mer motiverade att klara de ämnen som de inte gjorde i grundskolan.

På höstterminen har vi gjort pedagogiska kartläggningar och upprättat åtgärdsprogram för dessa elever. Nu till min fråga. Måste dessa elever ha ett åtgärdsprogram? De påbörjar ett ämne, men det finns då inget som tyder på att de inte når det uppsatta kunskapskraven. Många elever når kunskapskriterierna efter ett år. Det är många att skriva på höstkanten när nya elever börjar, ca 30 st.
När vi i samband med utvecklingssamtal ser att eleven går mot betyget i ämnet ska vi fortsätta med åtgärdsprogram? Hoppas du kan hjälpa mig med mitt svar.

Lektionerna är redan nu anpassade utifrån att många har tex dyslexi, språkstörning, adhd, autism. Utifrån kartläggningar skulle jag önska att vi fick skriva åtgärdsprogram för gruppen eller upprätta extra anpassningar. När vi sedan har utvecklingssamtal har vi gjort nya kartläggningar och då ser om eleven är på väg att nå kunskapskriterierna. Gör inte eleven det då upprättas ett åtgärdsprogram.

Vänliga hälsningar
Pia


Svar:

Hej Pia,
och tack för dina frågor.

Jag förstår att du och säkert många med dig undrar över vad som gäller inom introduktionsprogram för det står tyvärr väldigt lite om detta i Skolverkets olika skrifter. Jag nämner här några exempel; Ordet åtgärdsprogram nämns överhuvudtaget inte alls i Skolverkets rapport 413 ”Introduktionsprogram” (2014, 70 sidor), Skolverkets stödmaterial ”Plan för utbildningar på introduktionsprogram” (2017, 51 sidor) eller i Skolverkets stödmaterial ”Introduktionsprogram” (2011, 35 sidor). Ordet åtgärdsprogram nämns inte heller i Skolinspektionens rapport 2013:6 ”Utbildningen på introduktionsprogrammen i Gymnasieskolan – En kvalitetsgranskning av programmen yrkesintroduktion och individuellt alternativ”.

Elever som går inom introduktionsprogram har många gånger varit i behov av särskilt stöd inom grundskolan. Däremot blir dessa elever inte per automatik i behov av särskilt stöd inom introduktionsprogram. Det som styr är huvudmannens plan för introduktionsutbildningen, samt vad ni dokumenterar i elevens individuella studieplan (reglerat i skollagen kap. 17).  

På Skolverkets websida kan vi läsa ”På introduktionsprogrammen är den individuella studieplanen mycket viktig eftersom det inte finns något examensmål eller någon programstruktur. Den individuella studieplanen ska klart visa vad utbildningen ska innehålla.” I Skolverkets juridiska vägledning, ”Mer om … Introduktionsprogram i gymnasieskolan” (2013) tas åtgärdsprogram upp vid ett tillfälle där det står ”En individuell studieplan ska också upprättas för varje elev. En sådan plan ska innehålla uppgifter om ämnen och kurser som eleven ska studera samt eventuella åtgärdsprogram. Studieplanen ska utformas efter elevens behov och intressen, samt följas upp, utvärderas och revideras vid behov, i samråd med eleven och i förekommande fall dennes vårdnadshavare.”

Nu till svaret på din fråga: ”Måste (alla) dessa elever ha ett åtgärdsprogram?”
Nej, alla era elever behöver inte ha åtgärdsprogram. Om ni i den individuella studieplanen t.ex. har dokumenterat att eleven ska nå kunskapskravet i ett ämne inom ett år, men uppmärksammar att eleven riskerar att inte nå detta kunskapskrav under läsåret ska ni skyndsamt identifiera elevens behov samt sätta in extra anpassningar. Om ni bedömer att extra anpassningar inte kommer att räcka utan att eleven kan vara i behov av särskilt stöd ska ni skyndsamt anmäla detta till rektor. Därefter ska en utredning av elevens behov av särskilt stöd genomföras. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd, så ska åtgärdsprogram upprättas. Elever som har åtgärdsprogram behöver ofta även extra anpassningar, vilka inte ska dokumenteras i åtgärdsprogrammet.

Om åtgärdsprogram har upprättats och utvärderats och det framkommer att eleven är på god väg att kunna nå kunskapskraven, så gör ni en bedömning om ett fortsatt åtgärdsprogram behövs eller inte. Om ni kommer till slutsatsen att extra anpassningar räcker, kan ni avsluta åtgärdsprogrammet. Det samma gäller förstås om den ordinarie undervisningen kan tillgodose elevens behov. Om ni däremot gör bedömningen att det finns risk att eleven inte kommer att kunna nå kunskapskravet om det särskilda stödet upphör, bör eleven även fortsättningsvis ha åtgärdsprogram.

Du uttrycker en önskan om att ni skulle kunna få skriva åtgärdsprogram för gruppen eller upprätta extra anpassningar. I mitt svar ovanför ser du att ni kan göra extra anpassningar. Ni kan även dokumentera de extra anpassningarna på gruppnivå och du hittar förslag på blankett för detta i mitt häfte ”Vägledning för gymnasieskolan…”. Ibland är det olika faktorer på gruppnivå som vi behöver förstå för att kunna möta elevgruppen på bästa sätt. Då kan ni utarbeta ett grupp-åtgärdsprogram och ni hittar exempel på detta i mitt häfte ”Skolåtgärdsprogram och gruppåtgärdsprogram”. Grupp-åtgärdsprogrammet får dock aldrig ersätta enskilda elevers åtgärdsprogram, utan är endast ett komplement.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman

Vill du beställa mina häften så görs det via www.GLBatgardsprogram.com