Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram inom särskild undervisningsgrupp

22 september, 2019

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga angående särskilt stöd och extra anpassningar.
Jag arbetar som specialpedagog på en resursskola. Våra elever har lämnat sina hemskolor för att vara hos oss en termin i taget. Vi, resursskolan är ett särskilt stöd som skrivs in i åtgärdsprogrammet. Våra elever har tillgång till eget arbetsrum, mest omfattande undervisning är en till en – undervisning, det finns elever som har anpassad studiegång, förkortad skoldag, materialet är ofta anpassat, vi ger stöd i olika sociala situationer, bland annat vid besök under raster och på hemskolor, individuella scheman, vi är med vid överskolning tillbaka, specialpedagogiska insatser osv. Det är vanligt att våra elever är kvar hos oss flera terminer.

Min fråga är hur vi ska utforma åtgärdsprogrammet, vi ”är” ett särskilt stöd och inom detta görs en mängd åtgärder. Ska vi tänka att vi dokumenterar utifrån de riktlinjer som på en ”vanlig skola”?
Kan vi inleda med en gemensam inledning i ÅP och hur skulle den i så fall kunna se ut. Kanske jag uttrycker mig oklart, hoppas ni förstår min fråga. Finns det någonstans jag kan läsa om dokumentation inom resursskolor?
Mvh Tina


Svar:

Hej Tina,
och tack för din fråga.

Många som arbetar inom särskilda undervisningsgrupper och inom resursskolor ställs inför samma frågeställningar som du lyfter upp. Låt oss börja från början;
Först prövas olika former av extra anpassningar och särskilt stöd, vilka också utvärderas och förändras utifrån elevens behov. Om sedan rektor, i dialog med elevhälsan och vårdnadshavare, kommer fram till att eleven har behov av placering inom en särskild undervisningsgrupp fattar hemskolans rektor beslut om detta i ett åtgärdsprogram.

Beslut som därefter gäller den särskilda undervisningsgruppen inklusive andra former av särskilda stödåtgärder, som just denna elev behöver under tiden eleven går i den särskilda undervisningsgruppen dokumenteras och utvärderas i åtgärdsprogram. Det kan t.ex. handla om varaktigt och omfattande behov av studiehandledning på modersmålet, specialpedagogiska insatser, anpassad studiegång (avsteg från timplanen exempelvis kortare skoldagar) och/eller enskild undervisning (betydande del av skolveckan som eleven har undervisning ensam med en pedagog).

Det är angeläget att elevens rektor regelbundet följer upp, utvärderar och reviderar besluten kring dessa former av särskilda stödinsatser även om den särskilda undervisningsgruppen ligger på en annan skola eller på en resursskola. Detta kan hemskolans rektor lösa praktiskt på olika sätt.

Precis som du skriver innebär placeringen i en särskild undervisningsgrupp ofta att samtliga elever som går där erbjuds ett antal anpassningar som gynnar många av dessa elever. Ni kan med fördel göra ett dokument där dessa beskrivs. Dokumentet kan då dels användas som ett informationsblad till skolor, vårdnadshavare och elever inför en eventuell placering men ni kan även hänvisa till dokumentet i början eller i slutet av åtgärdsprogrammet.

Exempel på hur man kan skriva i ett åtgärdsprogram:

Åtgärd A) Placering i särskild undervisningsgrupp:

Med färre antal elever att förhålla sig till, extra tydlig struktur samt mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna fokusera på och slutföra arbetsuppgifterna.
Omfattning i tid:  Initialt (3 månader) i samtliga lektioner utom i hemkunskap, musik och slöjd.
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Hemskolans rektor Inga Persson

Åtgärd B) Regelbundna specialpedagogiska insatser:

Intensiv färdighetsträning för att utveckla läs- och skrivförmågan.
Omfattning i tid: 30 min varje veckodag.
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Hemskolans rektor Inga Persson.
Åtgärden utförs av specialpedagog Lena Björnsson.

Åtgärd C) Anpassad studiegång:

Eleven har minskad undervisningstid inom kemi, fysik och biologi. Undervisningstiden läggs istället som utökad timplan i svenska, matematik och engelska.
Omfattning i tid: 180 min/vecka
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Hemskolans rektor Inga Persson.

Åtgärd D) Fortsatt studiehandledning i Z-språket:

Omfattning i tid: 80 min/vecka.
Ansvarig för åtgärden, samt befattning: Hemskolans rektor Inga Persson.
Åtgärden utförs av studiehandledare ZZ.

Utöver dessa särskilda stödåtgärder erbjuds NN även andra anpassningar som ingår för alla elever inom gruppen, se bifogat dokument ”Hos oss i Lärstudio 1 erbjuds samtliga elever”. 

I detta dokument skriver ni t.ex. in

  • Individuella scheman
  • Anpassat material
  • Vid behov finns tillgång eget arbetsrum
  • Stöd i sociala situationer t.ex. på raster
  • Stöd vid återgång till hemskolan

Det jag skrev bakom åtgärd A ovanför dvs. färre antal elever att förhålla sig till, extra tydlig struktur samt mycket vuxenstöd av specialutbildade lärare för att kunna fokusera på och slutföra arbetsuppgifterna” kan vara delar som också står i det separata dokumentet om Lärstudio 1. Jag skrev in det bakom åtgärd A eftersom dessa delar var extra betydelsefulla för eleven NN.

Tyvärr finns inte så mycket skrivet från våra skolmyndigheter om dokumentationen inom resursskolor. Några skrifter som finns är:

Skolverkets rapport från 2014 ”Särskilda undervisningsgrupper – En studie om organisering och användning av särskilda undervisningsgrupper i grundskolan”

Skolinspektionens kvalitetsgranskning 2014 ”Särskilt stöd i enskild under­visning och särskild undervisningsgrupp” 

Kanske kommer riktlinjer kring dokumentationen att förtydligas i och med att regeringen i juni 2019 har beslutat om ett tilläggsdirektiv till ”Utredningen om elevers möjligheter att nå kunskapskraven”. Det handlar bl.a. om att skapa bättre möjligheter till stöd i särskilda undervisningsgrupper.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman