Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram redan i årskurs 1?

3 maj, 2017

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga angående åtgärdsprogram. Hur tänker du kring upprättande av detta i åk 1? Jag tycker oftast inte att lärarna har kommit så långt med extra anpassningar m.m och att tiden finns att återkomma i åk 2 eller 3 rent generellt. Självklart finns det undantag. Hur ser du på detta?

Mvh
Kerstin


Svar:

Hej Kerstin, och tack för din fråga.

Jag förstår hur du tänker och många gånger kan det vara så som du beskriver. Samtidigt är det viktigt att poängtera att vi ibland håller på med vissa extra anpassningar under för lång tid, vilket kan försvåra och förstora elevens svårigheter.

Vi bör ha samma arbetsgång oavsett vilken årskurs eleven går i. När det befaras att en elev inte kommer nå de kunskapskrav som minst ska uppnås – denna termin eller på sikt – ska vi skyndsamt ge eleven stöd i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen, precis som ni redan gör. Det är viktigt att de extra anpassningarna utvärderas regelbundet för att säkerställa att stödet är adekvat och verkligen ger önskat resultat.

Om inte resultatet vid utvärdering är tillfredsställande behöver kanske fler kompetenser från elevhälsan kopplas in för att stödja personalen att få en ökad förståelse för elevens behov. Kanske behöver de extra anpassningarna intensifieras och anpassas ytterligare under en period. Kanske görs bedömningen att eleven verkar vara i behov av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd dvs särskilt stöd. Denna bedömning kan många gånger även göras redan i förskoleklassen utifrån den samlade kompetens och erfarenhet som finns bland personalen. I dessa fall anmäler personalen till rektor att eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Därefter ska en utredning av elevens behov av särskilts stöd göras skyndsamt.

Om åtgärdsprogram ska upprättas eller inte beror på om denna utredning visar att eleven är i behov av särskilt stöd.

Förslag på vidare läsning 

”Vägledning för grundskolan…” och ”Vägledning för gymnasieskolan…”, www.GLBatgardsprogram.com

Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen…” och Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” www.Skolverket.se

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman