Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi

27 augusti, 2017

Fråga:

Hej!
Ska man skriva ett åtgärdsprogram om man har en elev som har allergi eller diabetes och man har en elevassistent kopplad till eleven under vissa tider av dagen? Bör man göra en utredning av elevs behov av särskilt stöd innan?


Svar:

Hej Mona,
och tack för din fråga.
Medicinska funktionsnedsättningar är inte undantagna från bestämmelserna om särskilt stöd. Det innebär att bestämmelserna även gäller vid diabetes och allergier. Det medicinska tillståndet kan variera i olika skolsituationer, förändras över tid, men kan också skilja sig åt mellan olika elever. Dessa funktionsnedsättningar kan t.ex. bidra till hög frånvaro, påverka koncentrationen och förmågan till inlärning, samt påverka förmågan att kunna vara delaktighet i skolans olika aktiviteter. Ibland är det också uppenbart att eleven t.ex. behöver
extra regelbunden tillsyn, praktisk hjälp att mäta blodsockret och att ta rätt dos insulin, samt att få i sig viss kost eller att det är viktigt att undvika vissa födoämnen.

När skola, vårdnadshavare eller elev uppmärksammar att det kan finnas behov av särskilt stöd för att kunna utvecklas i riktning mot kunskapsmålen i läroplanens andra del eller mot att nå kunskapskraven som minst ska uppnås ska detta anmälas till rektor. Nästa steg blir, precis som du skriver, att göra en utredning av elevens behov av särskilt stöd för att få en ökad förståelse för elevens skolsituation. Om ni i utredningens andra del; den pedagogiska bedömningen kommer fram till att eleven är i behov av mer varaktigt, omfattande och/eller
ingripande stöd så räknas det som särskilt stöd. Elevassistent under vissa delar av dagen under en längre tid räknas som särskilt stöd och dokumenteras i åtgärdsprogram.

Det kan vara så att skolpersonal också behöver fortbildning inom funktionsnedsättningen, få handledning och/eller avsätter tid för samarbete med sjukvårdspersonal. Detta är dock inte delar som ska skrivas in i elevens åtgärdsprogram. I åtgärdsprogrammet skriver vi endast in de särskilda stödåtgärder som skolan genomför med eleven. 

Ibland görs en bedömning av skola, hem och medicinskt ansvarig läkare eller sköterska att eleven endast kommer behöva stödet som en tillfällig insats. Stödet kanske endast kommer behövas under några månader alternativt bara 15-20 minuter i samband med lunchen. Då kan stödet istället räknas som extra anpassning.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman