Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram vid problematisk frånvaro

5 februari, 2019

Fråga:

Det blir allt vanligare med elever som inte kommer till skolan. Om en elev helt uteblir, hur skriver jag åtgärdsprogram och hur anpassar jag skolgången?


Svar:

Hej Anna, 
och tack för din fråga.

Jag vill börja med att be dig läsa igenom mitt utförliga svar som publicerades 2017-05-15.   Där tar jag upp olika aspekter som är viktiga när vi genomför en utredning om problematisk frånvaro. Det är sedan analysen av utredningens kartläggningsdel som ger oss förståelsen för just denna specifika elevs behov. Åtgärderna i åtgärdsprogrammet ska sedan möta dessa behov. I det tidigare svaret ger jag även flera exempel på tänkbara åtgärder i åtgärdsprogram för en elev med problematisk frånvaro.

I Skolverkets allmänna råd för arbetet med att främja närvaro och att uppmärksamma, utreda och åtgärda frånvaro i skolan från 2017 kan vi på sidan 22 bl.a. läsa följande: ”Exempel på konkreta åtgärder är täta sms- eller telefonkontakter, att en kontaktperson utses eller täta möten och samtal med eleven och vårdnadshavaren. I vissa fall kan kontaktpersonen behöva möta upp eleven i hemmet. Åtgärderna behöver utgå från den gjorda utredningen om orsakerna till elevens frånvaro. Visar det sig att eleven på grund av en omfattande frånvaro riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås görs en utredning om behovet av särskilt stöd. Om utredningen visar på ett behov av särskilt stöd upprättas ett åtgärdsprogram med de åtgärder som krävs så att eleven kan nå kunskapskraven.”

Sedan juli 2018 finns ett krav i skollagen att skyndsamt utreda problematisk frånvaro. Kravet gäller både den obligatoriska skolan (7 kap) och gymnasieskolan (15 kap). Där kan vi även läsa: ”Om förutsättningarna för en utredning om särskilt stöd enligt 3 kap. 8 § är uppfyllda ska även en sådan utredning inledas.”. Min erfarenhet är att elever i problematisk frånvaro relativt ofta även är i/hamnar i andra svårigheter. Det finns t.ex. elever i inlärningssvårigheter som upplever sig utsatta för kränkningar och som kanske även själva kränker andra elever. Här blir det då aktuellt med tre utredningar;

  1. utredning av elevs behov av särskilt stöd,
  2. utredning kring diskriminering och kränkande behandling samt
  3. utredning kring frånvaro

När de två sistnämnda utredningarna har inletts ska rektorn se till att snarast anmäla detta till huvudmannen om eleven går i den obligatoriska skolan.

Vi har även elever med problematisk frånvaro som är aktuella hos t.ex. socialtjänsten och habiliteringen. Kanske initierar någon av dessa externa aktörer en Samordnad Individuell plan, SIP.

När flera områden behöver kartläggas och flera personer är inblandade är det viktigt att rektor tydliggör vem på skolan som bör vara insatt och delaktig i samtliga utredningar. Detta för att kunna få en samlad god helhetsbild av såväl behov som åtgärder samt resultatet av de insatta åtgärderna.

Soliga hälsningar 
Gudrun Löwendahl Björkman