Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram vid sjukskrivning

5 oktober, 2020

Fråga:

Hej
Hur ska man skriva i ett åtgärdsprogram när en elev är sjukskriven?

/Specialpedagog


Svar:

Hej Specialpedagog,

och tack för din fråga.
Det är tyvärr svårt att ge ett tydligt och adekvat svar utan mer information om eleven, årskursen, skolsituationen och hur länge eleven har varit och eventuellt kommer att vara sjukskriven. 

Jag gör ändå ett försök där jag utgår från att ni har genomfört en utredning av elevens behov av särskilt stöd och att ni i del 1, Kartläggningen bland annat har beskrivit hur länge eleven har varit sjukskriven samt hur detta har påverkat måluppfyllelsen. Några andra delar som ni säkert också har dokumenterat där är elevens och vårdnadshavares upplevelse och perspektiv på sjukskrivningen. Det är stor skillnad om eleven är sjukskriven några månader på grund av något mindre komplicerat somatiskt än om eleven har varit sjukskriven under lång tid där orsaken kanske är en svårbotad och allvarlig cancer eller en mycket stark social ångest.

Jag tänker att ni i del 2, Den pedagogiska bedömningen, har kommit fram till att eleven är i behov av mer varaktigt och/eller omfattande stöd för att kunna uppnå kunskapskraven. Där har ni också beskrivit inom vilka områden just denna elev är behov av särskilt stöd. I åtgärdsprogrammet upprepar ni sedan texten under rubriken ”Behov av särskilt stöd” från den Pedagogiska bedömningen. I dialog med elev och vårdnadshavare kommer ni fram till konkreta åtgärder som skolan kan göra för att så långt som möjligt möta upp elevens behov. 

Läs gärna även mina tidigare svar Vad gäller vid hemundervisning? och Åtgärdsprogram vid diabetes och allergi.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman