Till Frågor & svar

Åtgärdsprogram vid skolårsslut

20 november, 2018

Fråga:

Bör man avsluta åtgärdsprogram vid skolårsslut, för att sedan utfärda ett nytt vid skolårsstart? Eller ska man låta åtgärdsprogrammet ligga kvar över sommaren?


Svar:

Hej Ann-Christin, 

och tack för din fråga.
Det går bra att åtgärdsprogrammet ligger kvar över sommaren, men skriv in i åtgärdsprogrammet vilket datum under hösten som åtgärdsprogrammet ska utvärderas. Vid utvärderingstillfället utarbetar ni sedan ett nytt åtgärdsprogram om elevens behov kvarstår. Om ni vid utvärderingstillfälle några veckor innan sommaren redan har fattat beslutat om nya stödåtgärder, så dokumenterar ni dom förstås i ett nytt åtgärdsprogram redan innan sommaren.

Vi avslutar först åtgärdsprogram när det bedöms att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd, vilket framkommer i Skolverkets allmänna råd

Vid skolbyte kan vi dock göra på två sätt; Antingen avslutar vi åtgärdsprogrammet formellt p.g.a. skolbytet för att tydliggöra för elev och vårdnadshavare att den nya skolans rektor kan göra andra bedömningar och fatta annorlunda beslut om eventuella stödinsatser. Då kan vi även tydliggöra att åtgärdsprogrammet inte har avslutats av skälet att eleven inte längre är i behov av särskilt stöd. Ett annat sätt kan vara, att i den sista utvärderingen, skriva in en text om skolbytet samt att skolans åtgärdsprogram då upphör att gälla. Vi kan då även skriva in att skolans bedömning är att eleven kan vara i behov av fortsatt särskilt stöd.  Om eleven byter skola lite mer plötsligt är det ändå viktigt att den avlämnande skolan informerar vårdnadshavare och elev om att innehållet i ett åtgärdsprogram upphör att gälla när eleven byter skola.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman