Till Frågor & svar

Avsluta åtgärdsprogram

2 december, 2019

Fråga:

Hej!
Om man tar beslut om att avsluta ett ÅP och istället sätta in extra anpassningar som stöd, behöver vi då göra en ny kartläggning?
Laila


Svar:

Hej Liala,
och tack för din fråga.
Nej, våra styrdokument ställer inte krav på att vi ska göra en kartläggning innan extra anpassningar sätts in. Däremot ska vi alltid identifiera elevens behov innan, så att vi sätter in adekvata extra anpassningar. I Skolverkets stödmaterial om stödinsatser i utbildningen står att skolan kan gå tillväga på olika sätt för att identifiera behoven t.ex. via den samlade bedömningen av elevens kunskapsutveckling i relation till kunskapskraven. Här betonas också vikten av att väga in elevens åsikter om vad som har fungerat väl i undervisningen, samt vilka arbetsformer och arbetssätt som eleven anser kan behöva förändras. 

Jag tänker att ni bör ha en god kunskap och förståelse kring denna elevs behov vars åtgärdsprogram ni planerar att avsluta. Detta dels genom utredningen kring särskilt stöd som ni gjorde innan åtgärdsprogram beslutades, samt dels genom utvärderingarna av åtgärdsprogrammen. Ni har säkert också prövat och utvärderat olika extra anpassningar.

I Skolverkets allmänna råd tydliggörs på sidan 46 några viktiga aspekter som vi bör tänka på innan vi samråder med eleven och elevens vårdnadshavare om att avsluta åtgärdsprogrammet; Det särskilda stödet bör inte alltid ska dras in så fort eleven har uppnått de kunskapskrav som minst ska uppnås. Eleven kan i vissa fall ha ett fortsatt behov av särskilt stöd. Det kan handla om en elev med dyslexi, hörselnedsättning eller koncentrationssvårigheter som utan det särskilda stödet skulle riskera att inte kunna nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. I dessa fall bör inte åtgärdsprogrammet avslutas, utan i stället utarbetas ett nytt åtgärdsprogram. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman