Till Frågor & svar

Sekretess

Barn som valt att inte ha kontakt med en av sina vårdnadshavare

22 november, 2021

Fråga:

Hej,

Om ett barn som är 13 år under 3 år valt att inte ha kontakt med en av sina vårdnadshavare. kan då skolan tvinga eleven att närvara under ett utvecklingssamtal med den vårdnadshavaren?

Pedagogens förklaring är att det inte blir något utvecklingssamtal om inte eleven är med.

Malin

Svar:

Hej Malin,

I skollagen anges för varje skolform utom vuxenutbildningen samt för förskolan att utvecklingssamtal ska hållas. För grundskolan framgår detta av SkolL 10 kap. 12 §. Där sägs att ” Minst en gång varje termin ska läraren, eleven och elevens vårdnadshavare ha ett utvecklingssamtal om hur elevens kunskapsutveckling och sociala utveckling bäst kan stödjas samt om vilka insatser som behövs för att eleven ska nå kunskapskraven och i övrigt utvecklas så långt som möjligt inom ramen för läroplanen…”

Skulle en elev inte vilja delta vid utvecklingssamtalet med en av sina vårdnadshavare kan man tänka sig en lösning där eleven deltar tillsammans med en vårdnadshavare och att den andre vårdnadshavaren därefter ges möjlighet till ett eget samtal. Vid detta ska den vårdnadshavaren ha full information om sitt barns skolgång och dessutom informeras om vad av betydelse som framkommit vid det tidigare samtalet med barnet och den vårdnadshavare som då deltog.

Visserligen finns ingen skyldighet för skolan att ordna två utvecklingssamtal men en utgångspunkt ska vara att man utgår ifrån barnets/elevens bästa. Någon möjlighet att tvinga en elev att delta vid ett utvecklingssamtal finns inte.

Hälsningar
Staffan