Till Frågor & svar

Specialpedagogik och stödmallar i undervisningen

Bästa tips på studiestrategier för läsning, både facklitteratur och skönlitteratur?

21 mars, 2022

Fråga:

Vilka är dina bästa tips på studiestrategier för läsning, både facklitteratur och skönlitteratur?  Många orkar inte igenom längre texter och tappar fokus väldigt lätt.

Liselotte


Svar:

Hej Liselotte,

Tack för din fråga. En angelägen fråga eftersom läsning är centralt i alla ämnen. Att elever utvecklar goda lässtrategier är viktigt och påverkar hur väl de kommer att ta till sig ämnesinnehållet. När vi arbetar med att utveckla elevers lässtrategier, behöver vi se det som en ständigt pågående process, vilken bör genomsyra undervisning i alla ämnen. 

I arbetet med att främja läsandet behöver vi tänka progression. Först bygger vi goda stödstrukturer kring eleverna, som vi allt eftersom elevernas färdigheter utvecklas, kan monterar ner. En modell för att stegvis öka elevernas egna ansvar är Gradually Released Responsibility (Duke & Pearson, 2002). Modellen innebär kortfattat att läraren inleder genom att modellera, eleverna får sedan pröva genom stöttning av varandra, innan de prövar själva. Att modellera innebär att läraren visar en strategi genom att tänka högt och genom att sätta ord på sin tankeprocess. När vi introducerar lässtrategier i våra kurser/ ämnen kan vi med fördel arbeta gemensamt med hela gruppen. Till exempel genom att läsa, stanna upp och tillsammans reflektera. 

Det finns en mängd olika lässtrategier att välja mellan och en utgångspunkt är att dela in läsningen i tre delar:

  1. Skapa förståelse före läsning:

Genom att låta eleverna reflekterar kring texten i syfte att få en förförståelse. Det kan exempelvis vara genom att titta igenom texten: Vad säger rubrikerna om innehållet? Finns det några bilder och bildtexter, vilken information finns där? Finns det någon sammanfattning, vad säger den?

  1. Skapa förståelse under läsning:

Genom att regelbundet stanna upp för att sammanfatta texten och ställa frågor till innehållet: Vad? Hur? Vem? Var? Varför? När? I vilket sammanhang? Till vem? Av vem? 

Genom att utreda oklarheter: Vilka oklarheter finns i texten? Tex begrepp, innehåll? Något som du inte förstår? 

  1. Skapa förståelse efter läsning:

Genom att sammanfatta och försöka förstå texten i sin helhet och genom att ta ut det mest centrala. Vad är nytt? Vad visste jag redan? Vad är viktigt/ mindre viktigt? Centrala begrepp eller nyckelord? Vad vill författaren säga? 

Är du intresserad av att fördjupa dig mer i arbetet med studiestrategier för läsning eller i arbetet med studiestrategier generellt, så har jag tillsammans med en kollega, Heidi Wåxberg (som arbetar som samordnare av pedagogiskt stöd vi högskolan) skrivit en bok om hur vi kan arbetat med studiestrategier i gymnasiet (vi tror att även lärare på högstadiet och inom vuxenutbildningen kan ha glädje av boken). I boken presenterar olika studiestrategier som är viktiga för elever, bla annat studiestrategier för läsning, vetenskapligt skrivande, anteckna, muntliga presentationer etc och till varje strategi finns övningar och exempel på hur undervisningen explicit kan läggas upp i undervisningen. Boken kommer i juni, men redan finns Information om boken här: https://www.nok.se/studiestrategierigymnasiet

Med vänliga hälsningar

Diana