Till Frågor & svar

Bedömning i åk 3 – innan PYS-paragrafen kan användas?

14 oktober, 2019

Fråga:

Att PYS-paragrafen gäller vid betygssättning vet vi men hur ska vi skriva omdöme för elever med dyslexi i tidigare årskurser?
T.ex: elev med dyslexi klarar inte kunskapskravet att läsa en text med flyt och läsförståelsen påverkas. Ska det då dokumenteras i omdömet som att eleven inte når kunskapskravet? Är den sammantagna bedömningen i omdömet att eleven inte når kunskapskraven i SV? (Och kommer det då stå så i alla år tills det är dags för betyg?) Eller ska man i omdömet beskriva/bedöma att hänsyn tagits till elevens läs- och skrivsvårigheter och därmed når eleven kunskapskraven? (Eleven klarar att följa undervisningen med kompensatoriska hjälpmedel).
Tack för din hjälp!


Svar:

Hej Hanna,
och tack för din fråga.

Denna fråga bör lyftas med skolledningen eftersom frågan behöver beaktas ur flera olika perspektiv; Vi bör alltid ha elevens bästa för ögonen och dokumentera på ett tydligt och respektfullt sätt som för lärandet framåt. Eleven och vårdnadshavaren har rätt att tidigt få information om hur eleven ligger till kunskapsmässigt och i ert fall kan det vara klokt att även informera om undantagsbestämmelsen (Pys-paragrafen) som kan bli aktuell när det blir dags för betyg. Alla på skolan bör dokumentera på ett likvärdigt sätt och rektor behöver kunna ha överblick över alla elever som är i behov av extra anpassningar och/eller i behov av särskilt stöd för att nå godtagbara kunskaper i ämnena. Kommunen eller en fristående huvudman kan också ha synpunkter på hur detta ska dokumenteras för att kunna få en god och enhetlig överblick i det systematiska kvalitetsarbetet. 

I flertalet digitala dokumentationssystem som används kan vi fylla i omdömen i likhet med de som Skolverket föreslår i stödmaterialet ”Den skriftliga individuella utvecklingsplanen” (Reviderad 2017): Eleven når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå/ når en godtagbar kunskapsnivå/ når med marginal en godtagbar kunskapsnivå. I stödmaterialet står b.la. att vi kan skriva in ämneskommentarer, oberoende av vilken bedömning läraren har gjort. I ämneskommentaren kan vi kortfattat anteckna t.ex. skäl för placering av kryss i en specifik spalt, elevens styrkor och utvecklingsområden. 

Detta innebär att vi i praktiken skulle kunna fylla i att er elev når en godtagbar kunskapsnivå och göra tillägg i en ämneskommentar ex. ”Eleven når godtagbara kunskaper med stöd av extra anpassningar i form av egen lärplatta med talsyntes, inlästa böcker, rättstavningsprogrammet XX…” I vissa dokumentationssystem finns möjligheten att ”flagga” att eleven är i behov av extra anpassningar eller särskilt stöd oavsett om lärarna har fyllt i att eleven når godtagbara kunskaper eller inte, vilket kan vara viktigt för att rektor ska kunna få en överblick på grupp- och skolnivå. Om det endast är möjligt att ”flagga” när ni fyller i alternativet Når ännu inte en godtagbar kunskapsnivå, så kanske ni på skolan beslutar att använda det alternativet men samtidigt skriva i en ämneskommentar (se ovan). 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman