Till Frågor & svar

Behöver Mål stå i åtgärdsprogram

15 januari, 2017

Fråga:

Hej Gudrun!
Jag var på specialpedagogkonferensen i Sthlm i november och du sa att man kunde maila om man hade några frågor.

Min fråga gäller ett fall i vår kommun där skolinspektionen bland annat kritiserar att det inte specificeras vilka kunskapskrav/kunskapsmål som åtgärderna syftar mot i elevens ÅP. Som vi har tolkat det utifrån skolverkets informationsföreläsningar, andra utbildningar och föreläsningar som vi deltagit i, så togs kravet på att ha med detta bort i och med de nya reglerna från juli 2014. Alla åtgärder/anpassningar vi sätter in syftar givetvis mot att eleven ska uppnå minst E-nivå i alla ämnen, men vi fokuserar på behov och att åtgärderna syftar mot dem som sedan i sin tur syftar mot att
eleven ska uppnå betyg, men vi formulerar inte de målen i ÅP.

Jag har gått igenom ditt material ”Vägledning för grundskolan” (som vi byggt upp våra dokumentationsrutiner på i hög grad) och jag kan inte se att du någonstans, i dina exempel har med specificerade kunskapskrav/mål som ska uppnås. Har vi tolkat det hela fel eller har skolinspektionen ett annat sätt att se på det hela?

Vore mycket tacksam för svar!
/Louise!


Svar:

Hej Louise!

Ni har tolkat saken rätt. I Skolverkets allmänna råd 2013 togs rubriken ”Långsiktiga mål” bort från åtgärdsprogrammet och i de allmänna råden från 2014 försvann även rubriken ”Kortsiktiga mål” bort. Vi behöver naturligtvis alltid vara tydliga och formulera mål, men många gånger kan det vara bättre att formulera dem muntligt för elev och vårdnadshavare. Vissa elever behöver mycket konkreta individuella mål som bara sträcker över en eller två veckor och dessa skulle i så fall kräva mycket tid och administration för att följa upp och utvärdera. Skolverket tydliggör också att det som ska utvärderas i åtgärdsprogrammet är hur väl skolans åtgärder har fungerat och mött elevens behov. Skolverket har också varit tydliga med att det förstås inte finns något som hindrar att vi skriver ut kortsiktiga konkreta mål i åtgärdsprogrammen om vi anser att det fungerar bra. Skolverket är vår normerande skolmyndighet, medan Skolinspektionens uppgift är att granska att vi följer de riktlinjer och beslut som Skolverket och våra styrdokument anger.

I och med att jag inte har läst hur era åtgärdsprogram är formulerade så vill jag förtydliga en sak. I Skolverkets allmänna råd anges att ”Det är viktigt att de åtgärder som skolan utarbetar och dokumenterar är kopplade till både elevens behov av särskilt stöd samt till kunskapsmålen i läroplanen eller till de kunskapskrav som minst ska uppnås” (sidan 37). De behov av särskilt stöd som vi beskriver bör därför kopplas till läroplanen. När elever har svårigheter inom flera ämnen underlättar det mycket att utgå ifrån de generella förmågorna som tas upp i flera/många ämnens kunskapskrav vilka beskrivs i ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan”. När vi utgår från dessa kommer slutsatserna om särskilt stöd i den pedagogiska bedömningen automatiskt att kopplas ihop med målen i läroplanen. Denna text kopieras sedan och klistras in under åtgärdsprogrammets första punkt ”Behov av särskilt stöd” och då kommer även kopplingen till målen i läroplanen med där också.

Ex från ”Vägledning för grundskolan”, sidan 36

Linneas samlade behov av stöd och anpassningar är omfattande och behövs under en längre tid, vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om:

a) Fortsatt särskilt behov av regelbundna specialpedagogisk insatser för prioritering av skoluppgifter, extra genomgångar, förberedelse av kommande arbetsområden, färdighetsträning, utveckla studietekniken, söka information, befästa ämnesbegrepp, resonera och lösa beräkningar och problem i olika ämnen. Här ingår också att säkerställa att de extra anpassningarna genomförs så att Linneas självförtroende ökar. (kommentar: Om vi här hade skrivit ut alla ämnena som Linnea behöver stödet i, så hade det påverkat hennes självförtroende negativt. Vi bör alltid utgå från barnets bästa)

b) Särskilda behov inom matematikämnet; förklaringar, konkretisering och att säkerställa att de matematiska förmågorna utvecklas.

c) Särskilda behov i övriga teoretiska ämnen; få hjälp att kunna söka information, befästa ämnesbegrepp, koncentrera sig och genomföra uppgifterna, samt att slippa vänta.

Ex från ”Vägledning för gymnasieskolan”, sidan 27

Olivias samlade behov av stöd och anpassningar är omfattande och behövs under en längre tid, vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om:

a. att läsa engelska i en mindre och lugnare studiemiljö med specialpedagogiskt stöd (underlätta vid genomgångar, för att komma igång med och genomföra arbetsuppgifterna, samt att våga prata engelska i elevgruppen)

b. att läsa matematik i en mindre och lugnare studiemiljö med mycket lärarstöd

c. att ha täta samtal och att få motivationsstöd så att skolarbetet känns hanterbart och att närvaron blir hög t.ex. genomgång av hur kurserna fungerar för Olivia och säkerställa att lärarna genomför de extra anpassningarna och hjälper Olivia att hitta fungerande strategier/strukturstöd samt Ex från Skolverkets stödmaterial

”Stödinsatser i utbildningen”, sidan 46

En del stödbehov är omfattande och behövs under längre tid, vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om mycket lärarstöd på lektioner i SO-ämnena för att kunna skapa en lugnare och extra strukturerad undervisningssituation för Johan. Särskilt stöd behövs för att hjälpa Johan att genomföra skoluppgifterna. Särskilt stöd behövs i form av att någon eller några i personalen har en överblick över Johans raster och hela skoldag för att ge stöd i kommunikationen mellan Johan och andra elever. Det behövs för att minimera konflikter genom att stödja honom att kunna hantera oväntade situationer. Särskilt stöd behövs i form av idrott i ett mindre sammanhang för att kunna skapa lugnare idrottslektioner vilket Johan själv uttryckt behov av, men också för att underlätta kommunikation och samspel på idrottslektionerna. Fortsatta regelbundna specialpedagogiska insatser behövs. Johan behöver extra färdighetsträning (språk-, läs- och skrivutveckling) och förförståelse i ämnena så att Johan är förberedd inför de fortsatta lektionerna.

Förslag på vidare läsning

”Vägledning för grundskolan…” och ”Vägledning för gymnasieskolan…”, www.GLBatgardsprogram.com

Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen…” och Skolverkets allmänna råd för ”Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram” www.Skolverket.se

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman