Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Behöver vi avsluta och upprätta ett nytt åtgärdsprogram när vi reviderar åtgärderna?

21 augusti, 2023

Fråga:

Hej,
vi har precis startat upp terminen och fick en liten fundering kring åtgärdsprogram.

Visst är det så att man kan revidera åtgärder i ett åtgärdsprogram utan att upprätta ett nytt om man har skrivit att det är en uppföljning och inte en utvärdering. Känns så otroligt tungrott om man ska behöva ha ett nytt beslut både på att avsluta och upprätta åtgärdsprogrammet om man gör ändringar.

Ha det gott hälsar Maria


Svar:

Hej Maria,

och tack för din fråga. Om jag förstår dig rätt så stämmer det inte riktigt. Jag ska förtydliga;

Uppföljning eller utvärdering
Om ni vid en uppföljning av åtgärdsprogram ser behov av att beslutade åtgärder behöver korrigeras alternativt kompletteras så kan ni i dialog med vårdnadshavare och elever över 16 år bestämma att ni prövar dessa fram till det datum som redan är satt för utvärdering av åtgärdsprogrammet. Det innebär att ni i så fall kan vänta med att dokumentera förändringarna tills ni genomför utvärderingen och då även utarbetar ett nytt åtgärdsprogram.

Om ni istället vid uppföljningen ser att ni behöver ”dra i nödbromsen” dvs åtgärderna har visat sig vara olämpliga eller helt otillräckliga så är det oftast bäst att skyndsamt boka in ett utvärderingsmöte innan det tidigare beslutade utvärderingsdatumet. Ett sådant exempel kan vara när ni tillsammans med elev och vårdnadshavare har beslutat olika stödåtgärder som ska ske i skolan, men därefter kommer eleven inte till skolan vilket medför att eleven blir utan stödinsatser. 

Nytt åtgärdsprogram 
Varje gång vi ändrar åtgärder skriftligt i ett åtgärdsprogram så är det ett nytt beslut dvs ett nytt åtgärdsprogram. Här gäller då samma regler som för alla åtgärdsprogram; elev och vårdnadshavare har alltid rätt att var delaktiga, vi skriver in nya datum, åtgärderna samt omfattningen och ansvariga för åtgärderna samt delger detta till vårdnadshavare och elev. Vårdnadshavare och elever över 16 år har rätt att överklaga inom tre veckor. 


Avsluta åtgärdsprogram

Ni ska inte avsluta åtgärdsprogram innan ni utarbetar ett nytt. Ni avslutar endast åtgärdsprogram när eleven inte längre bedöms vara i behov av särskilt stöd. Detta innebär att ni inte heller behöver avsluta åtgärdsprogram inför att en elev ska byta skola. Däremot är det då viktigt att ni informerar vårdnadshavaren och eleven om att åtgärdsprogrammet och stödåtgärderna har gällt er skola. Utifrån hur den nya skolan är organiserad och kan möta upp elevens behov, så är det inte självklart att den nya skolans rektor och personal kommer göra samma bedömning av elevens behov av stödinsatser. 

Soliga hälsningar 

Gudrun Löwendahl Björkman

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!