Till Frågor & svar

Behövs alltid ÅP vid dyslexi

11 mars, 2019

Fråga:

Vid konstaterad diagnos dyslexi hos en elev, måste ett ÅP upprättas eller är dokumenterade extra anpassningar tillräckligt?
//Jeanette


Svar:

Hej Jeanette,

Och tack för din fråga.
Ett åtgärdsprogram behöver inte upprättas per automatik för alla elever med dyslexi eller någon annan form av diagnos. Det beror på olika faktorer t.ex.

Hur pass mycket underlättas elevens situation av de generella anpassningar och kompensatoriska insatser på gruppnivå (pedagogiskt, socialt och fysiskt) som lärarna genomför?
Hur pass mycket har skolan kunnat förebygga delar av svårigheterna för eleven på individnivå?
Hur pass genomgripande påverkar diagnosen måluppfyllelsen för just denna elev?
Det som avgör om det handlar om särskilt stöd är om stödet som behövs är av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande karaktär. Ibland är det relativt uppenbart om det kommer att räcka med extra anpassningar eller om särskilt stöd kommer att behövas. I andra fall blir svaret tydligt först i den pedagogiska bedömningen i utredningen av elevens behov av särskilt stöd.

Läs gärna mer i Skolverkets allmänna råd sidan 28-29 och 32.
Frågan belyses även i mina häften ”Vägledning för grundskolan/gymnasieskolan…”

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman