Till Frågor & svar

Behövs alltid åtgärdsprogram vid F?

2 juni, 2019

Fråga:

Måste ett åtgärdsprogram upprättas om en elev får ett F i sitt första betyg eller kan intensifierade anpassningar sättas in?

Mvh
Ingrid


Svar:

Hej Ingrid,
ett kort svar på frågan är att skolans bedömning av elevens behov avgör. Om någon part (skola – elev – vårdnadshavare) funderar över om intensifierade extra anpassningar kanske inte räcker för att denna elev ska kunna få godkända betyg så gör skolan en utredning av elevens behov av särskilt stöd. I utredningens andra del, den pedagogiska bedömningen framkommer då om eleven är i behov av särskilt stöd, vilket innebär att ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Jag är övertygad om att ni arbetar systematiskt för att så tidigt som möjligt alltid upptäcka elevers behov av extra anpassningar, intensifierade anpassningar och särskilt stöd. Många gånger upptäcker redan förskollärare i förskoleklasser att elever på sikt riskerar att kunna få ett F och förebygger då svårigheterna genom tidiga insatser. De flesta skolor har även fyra till fem avstämningsperioder under läsåret då lärarna ska uppmärksamma elevers stödbehov och informera detta till skolledning samt till den specialpedagogiska funktionen eller till hela elevhälsan. Dessa rutiner är också betydelsefulla för att elever och vårdnadshavare ska involveras i ett tidigt skede, för att sätta in stödinsatser och för att undvika F i betyg.

Kanske arbetar du på en årskurs sex/sju till nio skola? Här blir övergångsinformation och avstämningarna under läsåret extra viktiga för att undvika F i betyg. Varje läsår publicerar Skolverket ett PM kring särskilt stöd i grundskolan. Där framkommer att andelen elever med åtgärdsprogram ökar från årskurs 1 till 5. Därefter minskar andelen mellan årskurs 6 och årskurs 7, för att sedan öka igen. Detta mönster har varit likartat de senaste åren, men jag hoppas att vi ser en förändring snart. I juli 2018 infördes ju krav i skollagen att skolan är skyldig att lämna över de uppgifter som behövs för att underlätta övergångar för elever när de byter skolenhet eller skolform. Detta gäller såväl kommunala som fristående skolor.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
https://www.skolverket.se/portletresource/4.6bfaca41169863e6a65d9f5/12.6bfaca41169863e6a65
d9fe?file=4084