Till Frågor & svar

Behövs ÅP när man under en tid tar ut en grupp elever på ordinarie lektionstid

20 september, 2016

Fråga:

Kan man ta ut en grupp elever under en period och arbeta i liten grupp, på ordinarie lektionstid , utan ÅP? Och om man gör en anpassad studiegång (tar bort ett ämne) eller går halvdagar under en period – behövs ÅP?


Svar:

Hej,

Det finns flera svar på denna fråga beroende på vilka elever som kommer att arbeta i en liten grupp och beroende på omfattningen samt varaktigheten. Eftersom många läser mitt svar väljer jag att vara lite övertydlig:

1. Om man gör flexibla gruppindelningar under en period så kan det ingå i den vanliga undervisningens ”ledning och stimulans”.

2. Om den lilla gruppen däremot endast består av elever som är i behov av något mer, så behöver ni fundera över dessa elevers behov. Om ni gör bedömningen att elevernas behov kommer att tillgodoses av ex färdighetsträning i läsning 30 min vid tre tillfällen i veckan under två månader så kan detta räknas som extra anpassningar.

3. Om ni däremot tänker att dessa elever eller några av dessa elever sannolikt kommer att behöva mer omfattande stöd, kanske dessutom under en längre tid – mer varaktigt stöd, så kan insatsen även bli mer ingripande för eleverna. I dessa fall handlar det om särskilt stöd. Här görs en utredning om elevs behov av särskilt stöd och när bedömningen blir att eleven är i behov av särskilt stöd, så utarbetas åtgärdsprogram.

4. Om en elev kommer att arbeta i den lilla gruppen under en betydande del av sin skolvecka så räknas det som placering i särskild undervisningsgrupp. Detta räknas precis som anpassad studiegång och enskild undervisning om så pass ingripande insatser att andra former av särskilt stöd bör ha prövats innan. Här ska alltid åtgärdsprogram finnas. Beslutet dokumenteras som en åtgärd inom åtgärdsprogrammet. Där bör motivering, ämne, omfattning och varaktighet framkomma. Vissa väljer att dessutom även dokumentera dessa tre mer ingripande former av särskilt stöd i ett separat beslut.

5. Om det i stället handlar om nyanlända elever som arbetar i den lilla gruppen så finns det stöd som kallas insatser för nyanlända elever. Då kan beslut fattas av rektor om delvis placering i förberedelseklass under maximalt två år. Rektor kan även besluta om så kallad prioriterad timplan under maximalt ett år. Då omfördelas undervisningstiden så eleven får mer tid i ämnet svenska som andra språk/svenska. Insatser för nyanlända elever räknas inte som särskilt stöd.

Soliga hälsningar

Gudrun Löwendahl Björkman