Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Behövs åtgärdsprogram för elev som inte nå målen i slöjd?

29 mars, 2021

Fråga:

Åtgärdsprogram
Ska alltid åtgärdsprogram skrivas om en elev inte når målen/ godkänt betyg eller räcker anpassningar? Vi har t ex en elev som inte når målen i slöjd p ga att han inte visat tillräckliga kunskaper. (Pedagogisk) Utredning visar på svårigheter med koncentration. I samtal tycker också eleven att slöjd är ett ” onödigt” ämne. Han når målen i alla andra ämnen.


Svar:

Hej Birgitta,
och tack för din fråga.

Det går inte att ge ett entydigt svar på om alltid åtgärdsprogram ska upprättas i dessa situationer. Svaret kan skilja sig åt beroende på vad som har framkommit i utredningen av elevens behov av särskilt stöd, i kartläggningsdelen och i delen som beskriver den pedagogiska bedömningen. Analysen och slutsatserna i den pedagogiska bedömningen avgör om eleven bedöms vara i behov av särskilt stöd alternativt om extra anpassningar kan tillgodose elevens behov. Det framkommer inte i din text vad er skolas slutsatser blev, men jag tror att svaret på din fråga finns att finna just där.

Generellt ska vi alltid försöka att arbeta hälsofrämjande och förebyggande genom att skapa tillgängliga lärmiljöer som möter elevernas behov via ledning och stimulans (generella gruppanpassningar och differentierad undervisning). Det är också förebyggande att uppmärksamma och sätta in extra anpassningar innan årskursbedömning eller betyg ska sättas, för att eleverna i möjligaste mån ska kunna uppnå kunskapskraven och slippa behöva få F eller streck (visat för lite betygsgrundande underlag).

Om det vid utvärdering av extra anpassningar framkommer att stödet inte har varit tillräckligt bör vi anpassa och intensifiera de extra anpassningarna ytterligare. I de fall någon part uppmärksammar att eleven kan vara i behov av mer omfattande, varaktigt och/eller ingripande stöd så ska en utredning av elevens behov av särskilt stöd genomföras vilken ger er svaret på om ett åtgärdsprogram behövs.

Låt säga att det skulle finnas skäl som gör att skolan eller någon annan part först nu uppmärksammar att eleven riskerar att inte uppnå kunskapskraven i slöjd. Om ni då gör bedömningen att extra anpassningar kan fungera och tillgodose elevens behov så att kunskapskraven kan uppnås, så är helt adekvat att göra extra anpassningar.  I vissa lägen kan t o m en muntlig kartläggning och analys komma fram till att denna elev och även andra elever i klassen skulle kunna uppnå kunskapskraven om någon annorlunda form av ledning och stimulans genomförs. Om ni däremot redan har provat olika former av extra anpassningar alternativt redan initialt gör bedömningen att det troligtvis inte skulle vara tillräckligt, så bör ni inte vänta utan skyndsamt anmäla till rektor och sedan genomföra en utredning av elevens behov av särskilt stöd.

Det jag har skrivit gäller måluppfyllelsen i samtliga ämnen och även om det bara handlar om ett ämne. När svårigheter visar sig i flera ämnen och i flera olika situationer ökar förstås sannolikheten att en utredning kring särskilt stöd, kommer att resultera i slutsatsen att eleven är i behov av särskilt stöd så att ett åtgärdsprogram ska upprättas.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman