Till Frågor & svar

Behövs personnumret i åtgärdsprogram?

20 maj, 2019

Fråga:

Hej!
Har fått en fråga angående åtgärdsprogrammet om elevens hela personnr behöver stå med? Hur ska man tänka där? Har ej reflekterat över det tidigare.


Svar:

Hej Marika,
och tack för din fråga.

datainspektionens hemsida kan vi få vägledning i frågan. Där framkommer att vi bör använda personnummer restriktivt och vi måste göra en intresseavvägning mellan behovet av behandlingen och de integritetsrisker som den innebär. Vi får använda personnummer utan samtycke (förutsatt att eleven inte har skyddad identitet) när det är klart motiverat med hänsyn till 

  • ändamålet med behandlingen,
  • vikten av en säker identifiering, eller
  • något annat beaktansvärt skäl.

När det gäller utredning av elevs behov av särskilt stöd och åtgärdsprogram brukar personnumret anges, med de fyra sista siffrorna. Skälet är att kunna koppla rätt elev till rätt dokumentation dvs säker identifiering, vilket kan bli ett problem om eleven t.ex. har ett vanligt för- och efternamn och endast födelsedatum (år-månad-dag) anges. Det kan också vara så att skolan och huvudmannen använder ett digitalt system som kräver helt personnummer för att kunna skapa och följa dokumenten. Det är viktigt att dessa digitala system följer de nationella bestämmelser om behandling av känsliga personuppgifter som har införts i bland annat dataskyddslagen och skollagen.

De skolor som inte använder ett digitalt system, anger ibland att personnumret behövs för att vi ska kunna hitta pappersdokumenten när vi söker efter dessa. Det stämmer att vi måste kunna hitta dokumenten i ett sökbart register men pappersdokumenten kan registreras/diarieföras på annat sätt än med personnummer.

Det är viktigt att vårdnadshavare och elever kan känna sig trygga i hur vi hanterar personuppgifter t.ex. att vi är transparanta med vilka personuppgifter som behandlas, att vi inte behandlar fler personuppgifter än vad som behövs för ändamålet, att vi skyddar personuppgifterna så att inte obehöriga får tillgång till dom och att vi raderar dom när de inte längre behövs. Om det ändå skulle kännas otryggt för vårdnadshavare och ni inte ser behov av de fyra sista siffrorna dvs personnumret, så räcker födelsedatumet.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman