Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Beslut om särskild undervisningsgrupp i åtgärdsprogram och i separat beslut?

13 april, 2023

Fråga:

Jag har läst svaren angående beslut om särskilt stöd (8 och 13 mars). Om kommunen har valt att man ska ha separata beslut om placering i särskilt undervisningsgrupp, anpassad studiegång och enskild undervisning måste dessa beslut alltid fattas samtidigt med beslut om särskilt stöd i ett ÅP?

Som jag tänker kan en placering i t ex en särskild undervisningsgrupp gälla en hel termin eller t o m ett läsår medan ÅP kan behövas upprättas oftare.

Annika


Svar:

Hej Annika,

och tack för din fråga.

Jag börjar med att förtydliga en sak som jag missade att skriva i mina tidigare svar. Om den särskilda undervisningsgruppen inte finns på elevens hemskola behåller eleven oftast sin tidigare skolplacering. Detta bedöms vara viktigt för att underlätta möjligheten att på sikt kunna återgå till sin ordinarie klass. Ibland önskar vårdnadshavarna att eleven ska byta skolplacering till den skola där den särskilda undervisningsgruppen är belägen. Då ska bestämmelserna om placering vid skolenhet tillämpas. Beslut om byte av skolplacering får inte ske i ett åtgärdsprogram. När eleven sedan har bytt skolplaceringen dokumenteras åtgärden om särskild undervisningsgrupp inom ramen för ett åtgärdsprogram. 

I de fall som placeringen i särskild undervisningsgrupp inte medför en ändrad skolplacering räcker det, som jag tidigare har angett, att detta beslutas inom ett åtgärdsprogram.  Vi behöver vara aktsamma om varandras tid och inte dokumentera i onödan. Jag vill därför i detta sammanhang nämna att i Regeringens proposition 2021/22:156 om Resursskolor och tilläggsbelopp för särskilt stöd (160 sidor) nämns ”särskild undervisningsgrupp” på 75 ställen. På inget ställe anges behov av separat beslut. Däremot kan vi på sidan 25 läsa ” Som nämnts är ett beslut om att en elev ska få hela eller delar av sin undervisning i en särskild undervisningsgrupp ett rektorsbeslut inom ramen för ett beslut om åtgärdsprogram.” 

Om kommuner eller fristående huvudmän ändå kräver ett separat beslut från er, behöver detta inte dokumenteras i ett åtgärdsprogram vid precis samma datum. Ibland efterfrågas det separata beslutet innan placeringen påbörjas i den särskilda undervisningsgruppen. Det förekommer även att skolan kommer överens med vårdnadshavare och elev att pröva åtgärden under en begränsad tid inom ett åtgärdsprogram. Då kan det separata beslutet ske vid utvärdering av åtgärdsprogrammet. 

Precis som du anger kan elever behålla placeringen i den särskilda undervisningsgruppen under en längre tid. Därför är det extra viktigt att denna åtgärd skrivs in i åtgärdsprogram så att placeringen följs upp och utvärderas regelbundet. Rektor har här ett särskilt ansvar för att säkerställa att åtgärden tillgodoser elevens behov av särskilt stöd. Likaså är rektor en garant för att åtgärden inte pågår under längre tid eller i högre omfattning per vecka än vad eleven är i behov av. 

Jag vill passa på och tipsa. Kanske kan du, med eller utan dina kollegor, gynnas av att se min föreläsningsfilm om ”Särskilt ingripande former av stöd”. Läs mer om denna film och även andra filmer nedan – boka med 15 % rabatt.

Visste du föresten att Gudrun erbjuder ”Skräddarsydda föreläsningsfilmer” inom en mängd olika teman
Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!