Till Frågor & svar

Betyg vid anpassad studiegång

25 maj, 2020

Fråga:

Kan en elev som har anpassad studiegång i årskurs 9, och som därmed inte har undervisning i något ämne som exempelvis religionskunskap, ändå få betyg i ämnet i sitt slutbetyg om läraren bedömer att eleven uppnår betygskriterierna för ett godkänt betyg.


Svar:

Hej Nils,
och tack för din fråga.

Om elevens anpassade studiegång gäller samtliga lektioner i t.ex. religionskunskap under årskurs 9, så att eleven inte har någon undervisning är det ofta svårt för eleven att kunna få ett betyg i det ämnet. Detta är viktig information som elev och vårdnadshavare behöver få i samband med att denna form av särskilt ingripande särskilt stöd planeras. För att inte äventyra att eleven ska drabbas är skrivningen i 3 kap 12§ skollagen tydlig. Där står bl.a. I grundskolan, specialskolan och sameskolan ska den anpassade studiegången utformas så att eleven så långt som möjligt får förutsättningar att nå behörighet till gymnasieskolans nationella program. Rektorn ansvarar för att en elev med anpassad studiegång får en utbildning som så långt det är möjligt är likvärdig med övrig utbildning i den aktuella skolformen.

I vissa fall beslutas anpassad studiegång av andra skäl än att eleven har svårigheter i det aktuella ämnet som delvis eller helt anpassas bort. Kanske har eleven redan visat mycket avancerade och omfattande kunskaper i ämnet under tidigare skolår, så att läraren bedömer att det redan finns ett brett och varierat underlag för betyg (E-A) i årskurs 9. Alternativt att eleven får möjlighet att visa sina kunskaper och förmågor inom religionskunskap i mer ämnesövergripande skolarbeten som leds av en annan lärare men bedöms i samverkan med läraren i religion. 

Kanske har en prövning i ämnet genomförts. I Skolverkets allmänna råd om prövning framkommer att i de fall eleven har fått lägst betyget E är det inte obligatoriskt för eleven att fortsätta att närvara vid undervisning i ämnet. Detta är dock inte en form av anpassad studiegång.

I Skolverkets allmänna råd som gäller Betyg och betygsättning finns tyvärr ingenting skrivet om anpassad studiegång. Däremot betonas just lärarens mandat att avgöra om det underlag som finns kring elevens kunskaper i förhållande till kunskapskravet är tillräckligt eller inte. Om läraren anser att det inte finns tillräckligt underlag för att bedöma en elevs kunskaper i en kurs eller ett ämne, på grund av att eleven varit frånvarande, sätts inget betyg. Detta markeras då med ett streck i betygskatalogen. Betygsättningen blir extra knepig denna termin för många lärare pga Corona. Det samlade underlaget kan vara tunnare och tidigare underlag kan väga tyngre. Läs gärna mer här

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman