Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Betygsättning för elev med hög frånvaro pga sjukdom

7 november, 2022

Fråga:

Hej,
jag arbetar som specialpedagog på en högstadieskola.

Jag har en elev som har varit sjukskriven på heltid hela vårterminen i åk 8, samt på halvtid en stor del
av höstterminen i åk 8. I slutet av åk 8 gjordes därför ingen bedömning av eleven utan elevens betyg
från tidigare flyttades upp.

Nu går eleven i åk 9 och är inte sjukskriven längre, men eleven är fortfarande sjuk. Diagnosen är
Atypisk anoriexia Nervosa, sjukvården har lämnat intyg på detta och om att hen inte får delta i fysisk
aktivitet varför vi har anpassat bort ämnet idrott. Anpassningen utvärderas regelbundet i samband
med utvärdering av åtgärdsprogrammet och i samråd med sjukvården.

Nu till min fråga: förutsatt att eleven kommer att kunna delta i undervisningen kommer lärarna att få in betygsunderlag. Problemet är att eleven har missat en del av undervisningen och därmed vissa betygskriterier. Är det rätt av mig att tänka att undantagsbestämmelsen kan användas i slutet av åk 9
när det är dags för slutbetyg om eleven inte uppnått enstaka delar av betygskriterierna pga
sjukskrivningen?

Hälsningar/Cecilia


Svar:

Hej Cecilia,

jag vill börja med att säga att det utifrån mitt perspektiv är gott att höra att du som specialpedagog verkligen vill stödja både eleven och undervisande ämneslärare så klokt och genomtänkt som möjligt. 

Låt oss se vad Skolverkets ”Betyg och prövning – Kommentarer till Skolverkets allmänna råd om betyg och prövning” (2022) ger för information kring dina frågor. Här framhålls genomgående att det är läraren som ska göra den professionella bedömningen utifrån

  1. kursplanens syfte och långsiktiga mål, det centrala innehållet samt bedömnings-/betygskriterierna 
  2. utifrån den undervisning som har bedrivits och utifrån 
  3. lärarens professionella kompetens och erfarenhet inom ämnet.  

Inom publikationens 56 sidor nämns numera inte någon samverkan kring betygsättning med speciallärare eller specialpedagog. På ett enda ställe nämns samråd med elevhälsan och det är på sidan 42 kring undantagsbestämmelsen (pysparagrafen). Där står följande ”Läraren bör vid tveksamheter i tillämpningen av undantagsbestämmelsen samråda med lärarkollegor. Det kan finnas fördelar med att samråda med lärare i samma eller närliggande ämne om det är möjligt. Vid behov kan läraren även samråda med elevhälsan eller rektorn. Samrådet kan handla om att bedöma vad

som kan vara en enstaka del av betygskriterierna, och om elevens funktionsnedsättning innebär ett direkt hinder för att kunna visa eller utföra det som beskrivs i en viss del av betygskriterierna. Det är den undervisande läraren som sätter betyget och därmed avgör om undantagsbestämmelsen ska användas”

Med detta som bakgrund samt att vi alltid behöver utgå från vår samlade kunskap kring den specifika elevens förutsättningar, behov, närvarograd och kunskaper så blir det svårt för mig att kunna ge ett klokt och tydligt svar. Jag försöker mig ändå på att ge några generella svar:

De involverade ämneslärarna behöver först ta ställning till om de har ett tillräckligt underlag för att kunna ge ett betyg oavsett om det skulle bli F-A. Om läraren bedömer att eleven har varit så pass mycket frånvarande att det inte finns ett tillräckligt underlag, så sätts inget betyg. Detta markeras i stället med ett streck (–) i betygskatalogen (se sidan 40 i publikationen). 

Om eleven inte har uppnått enstaka delar av betygskriterierna pga en sjukdom eller funktionsnedsättning så ska läraren först ta ställning till tre delar som behöver vara uppfyllda för att undantagsbestämmelsen ska kunna tillämpas:

  1. de delar av betygskriterierna där eleven inte har visat sitt kunnande ska bedömas vara enstaka delar av betygskriterierna
  2. funktionsnedsättningen, sjukdomen eller elevens andra personliga förhållanden får inte vara av övergående natur och
  3. ska medföra ett direkt hinder för eleven att kunna lära sig det som beskrivs i den del av betygskriterierna som eleven har svårt att uppfylla

Det står en hel del mer om undantagsbestämmelsen och hur vi kan tänka kring enstaka delar på sidan 41-42 i publikationen med kommentarerna till de allmänna råden. På Skolverkets webbplats finns även vanliga frågor besvarade kring undantagsbestämmelsen och du hittar dom här.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman