Till Frågor & svar

Boendepersonalen vill ha kopior – de flesta elever bor på internat – LSS boende

18 februari, 2014

Fråga:

Hej!
Jag jobbar på ett gymnasium där de flesta elever bor på internat. På skolan finns även ett LSS-boende. Boendepersonalen vill ha kopior eller ta del av skolans utredningar för dom som går på särskolan. Har dom rätt att ta del av det?


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-19)

Hej Susanne,

För särskolan gäller sekretess enligt offentlighets- och sekretesslagens 23 kap 2 § om särskolan bedrivs vid en skolmyndighet. I det ”vanliga” internatboendet gäller för personalen samma sekretessbestämmelser som för skolans personal. Men vid LSS-boendet har personalen den sekretess/tystnadsplikt som avser socialtjänsten i OSL 26 kap. Det innebär en sekretessgräns mellan skola och LSS.

Via samtycke från eleverna själva kan uppgifter av det slag du nämner nästan alltid informeras till den boendepersonal som kan behöva dem. Samtycke kan krävas för att lämna känsliga uppgifter till boendet. Men för skolan (utom för sköterska/läkare) finns också en generalklausul i OSL 10:27 som kan användas ”om det är uppenbart att intresset av att uppgiften röjs har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda”. Den kan användas mot LSS-boendet i mycket viktiga fall men inte från boendet till skolan. Skolan skulle i vissa fall kanske även kunna använda bestämmelsen i OSL 10:2 när uppgifter kan behöva lämnas till LSS-boendet för att särskolan ska kunna fullgöra sin egen verksamhet. Detta är en bestämmelse som enligt lagens förarbeten måste användas med försiktighet. Skulle skolan t.ex. behöva informera boendet om allvarliga kränkande händelser under skoldagen då en elev har drabbats svårt, kan uppgiften sannolikt lämnas för att berörd elev inte fortsatt ska råka illa ut av andra elever i boendet. Både 10:27 och 10:2 är troligen tillämpliga i detta fall. Skolan har ju en skyldighet att enligt kap 6 i skollagen motverka kränkande behandling.

Men jag vill för tydlighets skull påpeka att samtycket är den absolut säkraste vägen att gå då uppgifter lämnas mellan olika myndigheter eller sekretessmässigt självständiga verksamheter. Skulle LSS-boendets personal behöva läsa en utredning eller få den kopierad måste behovet vara tydligt och ett samtycke sökas via vårdnadshavare/elev. Skulle inte samtycke ges kan kanske någon av de vägar väljas som jag pekar på här ovan.

Bestämmelsen i OSL 10:27 kan bara tillämpas ifall särskolan och LSS-boendet bedrivs i myndighetsform. Samtycket gäller oavsett huvudman.  OSL 10:2 får även  tillämpas från en myndighet till en annan myndighet eller till privat verksamhet.

Jag kan slutligen tillägga att många uppgifter som gäller elever vid en skolmyndighet är offentliga och de kan utan hinder lämnas till LSS-boendepersonal. Betyg, provresultat, närvaro och frånvaro, disciplinära beslut och åtgärdsprogram är några sådana exempel på offentliga dokument.

En kort fråga gav ett långt svar. Men jag hoppas att du har förstått grundbulten i mitt budskap- samverkan med den det gäller bygger broar och skapar därmed vägar som annars ofta inte finns.

Hälsningar från

Staffan