Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Byte av kursplan i grundsärskola?

19 maj, 2022

Fråga:

Hej,

Här kommer en fråga från personal som lyssnade på Elevhälsans webbinarie den 5/5 och som kanske flera undrar över.

Kan du kan förtydliga lite mer hur man gör utredning gällande byte av kursplan i grundsärskola och vilken blankett man ska använda. Du sa under webbinariet att det är barnets hemkommun som bestämmer, men enligt de är det inte bestämt. Jag har använt vår stads blankett inför mottagande i särskola och själv anpassat enligt grundsärskolans kursplan och krav. Samtidigt, har du berättat, om jag har förstått rätt, att man gör utredning av särskilt stöd även om man har syfte att byta kursplan, men i de blanketterna för utredning av särskilt stöd som finns t.ex. i PMO, finns inga frågor som belyser elevens kunskapsutveckling och var eleven befinner sig i förhållande till grundsärskolans kunskapskrav, som jag inser är väldigt viktigt om man ska ta ett sådant beslut.  


Svar:

Jag delar upp svaret:

A) Om en elev visat starka förmågor och kunskaper kan rektor fatta beslut om ändring av kursplaner. Då behövs inte en utredning kring särskilt stöd. Ni kan använda blanketten på bilaga 6 i E-boken Vägledning för grundsärskolan.

B) Om ni uppmärksammar att en elev riskerar att inte klara av ämnet/ämnen utifrån den kursplan som är beslutat för eleven, provar ni först med extra anpassningar. Räcker inte detta så gör ni en utredning av elevens behov av särskilt stöd. En av de saker som alltid ska belysas i utredningar kring särskilt stöd är elevens kunskaper i relation till kunskapskraven (bedömningskriterierna) i samtliga ämnen. Visar utredningen att eleven är i behov av särskilt stöd för att kunna fortsätta att läsa utifrån den tidigare beslutade kursplanen, upprättar ni åtgärdsprogram som också utvärderas. Ibland blir det aktuellt att prova och utvärdera flera olika former av särskilt stöd. Om slutsatsen blir att eleven behöver få läsa ett ämne/flera ämnen/ämnesområden utifrån en ”lättare” kursplan så fattar ni beslut om ändring av kursplanen. Ni kan använda samma blankett dvs bilaga 6 i E-boken Vägledning för grundsärskolan. Om barnets hemkommun har en egen blankett för ändring av kursplaner så använder ni den.  

Vill du läsa mer om E-boken, vad den innehåller samt se hela innehållsförteckningen och ta del av omdömen om e-boken, så hittar du det här

P.S. Namnbytet från grundsärskola till anpassad grundskola har skjutits upp. I propositionen föreslås dessa förändringar träda i kraft 2 juli 2023. Om du vill läsa mer så hittar du informationen och propositionen här. D.S. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman