Till Frågor & svar

Kompatibilitet mellan olika journalsystem

6 mars, 2018

Fråga:

Hej,
Vid mina föreläsningar för elevhälsan vid skolor och i kommuner har jag mött kommentarer av kritik mot att olika digitala journalföringssystem inte alltid är kompatibla med varandra. Det innebär att ett slags journal inte kan överföras digitalt till ett annat. Detta är allvarligt, inte minst nu när bestämmelser om sammanhållen journalföring gäller, reglerat i patientdatalagens kap. 6. 
Min fråga är: Vilken möjlighet finns att elektroniskt överföra en PMO-journal till andra vårdgivare som använder ett annat system och tvärtom? Och vad gör ni för att finna kompatibla tekniska lösningar mellan systemen, som bättre ska garantera patientsäkerheten och dessutom undvika onödig administration i form av papperstryck och  dito överföringar mellan huvudmännen? Alla leverantörer av journalsystem har ett ansvar att söka och finna en gemensam teknisk lösning.

Hälsningar
Staffan Olsson


Svar:

(Svaren uppdaterade 2020-01-22)

Det här är en fråga som Staffan Olsson har frågat CGM om men som vi även väljer att lägga i hans frågelåda. /elevhälsan.se

Svar från CGM:

Möjlighet till digital överföring av journaler från ett IT-baserat journalsystem till ett annat har funnits inom CGM i Sverige sedan 2001. Från början fungerade detta mellan olika Journal 3-system men har med tiden utvecklats till att möjliggöra journalexport och -import inom och mellan systemen Journal 3, PMO, Take Care och Asynja Visph.

Precis som system i andra IT-branscher är journalsystem utvecklade med olika tekniker och baserade på databasstrukturer som ser olika ut. Det betyder att information som skapats i ett system med en viss struktur inte automatiskt kan tas emot och hanteras av ett mottagande system där tabeller i databasen ser annorlunda ut.
För att möjliggöra digital överföring av information från ett system till ett annat behöver man därför göra anpassningar på vägen så att strukturen i den skickade journalen kan läsas in i det mottagande systemet.

Kommunkation mellan system från olika leverantörer

Det naturliga svaret på den fråga du ställer borde vara att alla journalsystemsleverantörer använder en gemensam nationell informationsstruktur och kommunicerar mellan våra system via en nationell tjänsteplattform. Sådana initiativ och lösningar finns redan idag i form av NPÖ (Nationell patientöversikt) där PMO är en producent av information som är tillgänglig för de konsumenter – vårdgivare inom kommuner och landsting t.ex – som har kopplat upp sig mot NPÖ. Idag är innehållet i NPÖ (det som kan presenteras och konsumeras) begränsat till ett antal definierade informationsmängder och inte specificerat för behovet av informationsöverföring mellan olika aktörer inom Elevhälsa eller mellan Barnhälsovård och Elevhälsa.

Eftersom nationella lösningar av den här typen tenderar att dröja innan de kommer till användning har CGM sedan länge arbetat med att lösa behoven av elektronisk överföring av information i första hand mellan våra egna system. Det är emellertid inget som hindrar att vi hanterar överföring mellan våra egna och andra journalystem också. Vi har en hel avdelning som sysslar med att hantera kommunikation mellan olika system, både på nationell och regional nivå. 

Där har man utvecklat den kommunikationslösning som PMO använder vid alla typer av digital kommunikation. Sedan 2001 kan vi skicka/ta emot eller hantera e-recept, labremisser och svar, e-remisser, sms, sms-påminnelser, e-enkäter, e-dokument, journaler, vaccinationer m.m. Vi kan också skicka information till NPÖ, EMQ och andra nationella tjänster och kvalitetsregister via den här kommunikationslösningen.

När en journal skickas från exempelvis PMO tas meddelandet (journalen) om hand av kommunikationsplattformen. Innehållet krypteras och konverteras (anpassas) till ett format som
mottagande system kan ta emot. På det här sättet kan vi kommunicera med andra system oberoende av format.

Kommunikation mellan PMO och Prorenata

Idag används oftast antingen PMO (i fler än 250 kommuner och 100 privata skolföretag) eller Prorenata som dokumentationsverktyg för elevhälsans olika insatser. På frågan om vi kan skicka och ta emot journalinformation elektroniskt/digitalt mellan dessa båda system är svaret nej i dagsläget. Vi har dock inlett en dialog med Jens Alm på Prorenata där vi tillsammans har tagit de första stegen mot att hitta ett lämpligt sätt att lösa detta behov på. Det finns flera alternativa vägar att gå och vi måste hitta den väg som fungerar bäst för våra kunders verksamheter och för oss (Prorenata och CGM) som affärsdrivande företag.
Vi kommer under året att ha dialogen igång runt detta. Vi får återkomma till den här frågan när vi har kommit lite längre i våra diskussioner!

Hälsningar
Gudrun Söderlind

2020-01-22
Efter att svaret publicerades så har Prorenata presenterat en nyhet under hösten 2019. 

Här kan du läsa svar från CGM

Här kan du läsa svar från Prorenata