Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Delad resurs och återkommande korta en-till-en-stunder

4 oktober, 2021

Fråga:

HEJ!

Det har då dykt upp lite fler frågor. Om en resurs är till två elever i samma klass, hur ska då detta dokumenteras. I ett ÅP tänker jag, hur tänker du?

Om vi ser att en elev är i behov av att få djupgående lästräning för att utveckla sin avkodningsförmåga och detta behöver göras i situationen en till en. Detta då eleven ligger långt efter kamraterna. För att möta eleven på bästa sätt ser vi att detta måste göras i kortare perioder under terminens gång (tillsammans med speciallärare). Eleven upplever själv läsning som mycket tråkigt och uttrycker även att det är jobbigt. Eleven tänker mycket negativa tankar kring sin egen läsning och svenskämnet i sin helhet. Eleven är i behov av korta stunder, för att orka och känna att läsningen blir något positivt. Många olika aktiviteter. Korta övningar där varje övning går snabbt och nästa kan ta vid. På detta sätt upplever eleven att tiden går fortare samt det blir inte lika jobbigt. Hur dokumenterar vi detta? Vi har gjort ÅP där det finns med men tycker att det är intressant att veta om du tycker att vi har tänkt rätt.

Hälsningar
Maria


Svar:

Hej Maria,
och tack för din fråga.

Din första fråga gäller resursstödet och jag tänker precis som du dvs dokumentera resursstödet i en åtgärd i åtgärdsprogrammet. Här är det förstås dels viktigt att konkretisera vad resursen ska göra dvs koppla det till elevens behov och läroplanens mål. Ange även en ungefärlig omfattning i tid per vecka som denna elev i praktiken kommer få tillgång till resursstödet.

Ni verkar tänka helt rätt även när det gäller er andra fråga. Även om du inte har skrivit ut hur långa de ”kortare perioderna” och ”kortare stunderna” är, så verkar ni i utredningen av elevens behov av särskilt stöd både ha kartlagt och gjort en pedagogisk bedömning att elevens behov. Det framgår att eleven ligger långt efter, har svårt med motivationen och orken samt har negativa tankar om sin egen förmåga. Ni har även kommit fram till att det fungerar bäst när eleven får en-till-en-undervisning med specialläraren, under korta pass som behöver upprepas under en längre tidsperiod men ska delas upp på flera kortare perioder. Ni har med andra ord då kommit fram till att eleven är i behov av särskilt stöd och detta ska precis som du skriver dokumenteras i ett åtgärdsprogram. Där förtydligar ni också omfattningen i tid exempelvis ”4 ggr per vecka á 15 min under vecka 40-48 samt vecka 2-8.”

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman