Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Delar av dagen i flexgrupp – Hur skriva i åtgärdsprogram?

7 februari, 2022

Fråga:

Hej,

Vi har ett par frågor angående elever på individuellt program på gymnasiet som avser elever med svåra fyhur skriver vi i ett åtgärdsprogram om en elev är delar av dagen i en flexgrupp och resten i klassen (ibland med enskilt stöd, ibland ej). I detta fall skall eleven inte ha ett bestämt schema för vistelsen i flexgruppen.

Mvh Katarina


Svar:

Hej Katarina,
och tack för din fråga.

Det viktiga är att det tydligt framgår att åtgärderna är utformade just som de är pga elevens behov och läroplanens mål, samt att ni försöker att skriva så distinkt som möjligt vad gäller omfattningen, se de två exemplen under åtgärd A respektive åtgärd B nedanför. 

Behov av särskilt stöd
Elevens samlade behov av stöd är omfattande, ingripande och behövs under en längre tid vilket medför att det räknas som särskilt stöd. Det handlar om: 

  1. behov av mycket vuxenstöd för att kunna ta till sig kunskaper, kunna påbörja – genomföra –slutföra arbetsuppgifter i samtliga teoretiska ämnen. 
  2. fortsatt behov av att få arbeta med ett fåtal andra elever utanför klassrummet för att minimera störande intryck (ljud och rörelser) och minimera antalet elever och personal att interagera med.

Åtgärd

Åtgärd A: Undervisning i Solstrålen 7-9, särskild undervisningsgrupp enligt 3 kap. 11 § skollagen).
Särskild motivering: I denna grupp, som leds av speciallärare MM, tillgodoses eleven NN-s behov 1-2 (se ovanför) i de teoretiska ämnena. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen.
Omfattning i tid: Ca 120-160 min per dag, omfattningen anpassas utifrån elevens dagsbehov.
Ansvarig: Rektor Sven Svensson. Åtgärden utförs av speciallärare Stina Sten.

Åtgärd B: En-till-en undervisning i klassrummet. Se behov 1 ovanför. Omfattning i tid: Ca 150 min per vecka.
Ansvarig: Resurspedagog, Susanne Samuelsson. 

Om det istället för en-till-en undervisning i klassrummet skulle handla om enskild undervisning så skulle en åtgärd kunna dokumenteras så här:

Åtgärd C: Enskild undervisning enligt 3 kap. 11 § skollagen. Särskild motivering: Under eftermiddagarna (alt. i ämnena X och Y) har eleven behov av att arbeta enskilt med personal i ett separat rum. Detta för att minimera störande intryck (ljud och rörelser) och för att kunna fokusera och genomföra skoluppgifter (se behoven ovanför). Åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: Ca 2-3 lektioner á 40 min per dag. Omfattningen anpassas utifrån elevens dagsbehov. Ansvarig: Rektor Sven Svensson. Åtgärden utförs av resurspedagog, Susanne Samuelsson.

Ni hittar fler exempel i mina olika E-böcker exempelvis i ”15 skolor och elever i behov av särskilt stöd – Utredningar och åtgärdsprogram”

Det är ofta även viktigt att ha en dialog med eleven och vårdnadshavare om hur eleven steg för steg ska kunna återgå till mer undervisningstid tillsammans med de övriga eleverna i den ordinarie klassen. Det kan handla om att eleven i den särskilda undervisningsgruppen eller enskilt behöver få stöd att träna på olika kompensatoriska verktyg, träna vissa färdigheter och förmågor samt öka elevens självkännedom. Det kan ofta också handla om att börja med de ämnen som eleven är mest intresserad av, att prioritera bort vissa skoluppgifter, få använda andra läromedia samt att lägga in aktiva pauser för eleven. Det kan vara en stor fördel att dokumentera de olika stegen som kommer att genomföras så att såväl eleven, vårdnadshavare och involverad personal är insatta i planen. Det brukar ofta leda till ett mer framgångsrikt resultat.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman