Till Frågor & svar

Delegerat åtgärdsprogram och speciallärare saknas

11 december, 2016

Fråga:

Hej!
Ska skriva ÅP för en elev vilket jag som pedagog menar är i behov av riktad läs- och skrivträning av speciallärare utöver det jag kan ge i ordinarie undervisning. Svårigheten är att skolan idag inte har någon speciallärare, då den tidigare har slutat och skolan inte lyckats finna någon ny lärare för tjänsten. Eleven har tidigare haft tid med speciallärare vilket varit inskrivet i tidigare ÅP. Ska åtgärden som jag anser behövas skrivas trots att vi inte kan utföra åtgärden i praktiken idag?


Svar:

Hej Katarina,

Tack för din fråga!

Jag förstår dilemmat som du, eleven, vårdshavare och även rektor befinner dig i.
Det verkar som att elevens behov kvarstår och att inget formellt beslut har fattats att avsluta åtgärdsprogrammet dvs eleven är fortfarande i behov av särskilt stöd.

Särskilt stöd inom åtgärdsprogram är precis som du skriver sådant som lärare normalt inte kan göra inom ramen för den ordinarie undervisningen.  Rektor ansvarar för åtgärdsprogrammen men kan välja att delegera uppgiften till någon annan. Det är samtidigt viktigt att tydliggöra att lärare inte har mandat att bestämma över särskilda stödåtgärder inom åtgärdsprogram. Om uppgiften är delegerad så behöver läraren kunna ha en nära dialog med rektor om vilket särskilt stöd som kan erbjudas och vem som ska ansvara för dessa. Det kan annars vara väldigt svårt för läraren, som är nära eleven och som behöver fortsätta att ha en god kontakt med både elev och vårdnadshavare, att t.ex. förklara att skolan i nuläget inte kan ge eleven det stöd som eleven har rätt till eller det stöd som vårdnadshavare önskar. Då är det viktigt att rektor eller biträdande rektor är med och leder mötet med vårdnadshavare och elev.

Du undrar om åtgärden kan skrivas in i åtgärdsprogrammet även om ni inte har någon som kan utföra åtgärden. I Skolverkets stödmaterial ”Stödinsatser i utbildningen” sidan 52 finns ett till viss del liknande exempel i åtgärdsprogrammet. Där står:

Åtgärd – Resurslärare till Johan under lektionerna i SO-ämnena. Läraren tydliggör när, var, hur och konkretiserar uppgifterna, med visuellt stöd samt hjälper Johan att fokusera och genomföra uppgifterna.

Omfattning i tid: Fem lektioner per vecka inom elevens ordinarie undervisningstid. Start efter sportlovet.

Ansvarig för åtgärden, samt befattning

Ing-Marie Nilsson, biträdande rektor, gör en nyanställning. Tills denna rekrytering är klar ska två ur nuvarande personalgrupp gå in som stöd.

Det är tyvärr problematiskt för många skolledare nu att rekrytera utbildade speciallärare och specialpedagoger. Under tiden som rekrytering pågår behöver rektor finna andra lösningar för att ge eleven det särskilda stödet. Det kan, som i exemplet ovanför, handla om att frigöra befintlig personal. Det kan även handla om t.ex. en vikarierande resurslärare som får konkret vägledning från en utomstående speciallärare eller specialpedagog. Ibland kan en central elevhälsa/ skolstödsorganisation erbjuda denna vägledning, ibland kan skolor byta tjänster och ibland köps timmar in av en specialpedagogisk konsult.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman