Till Frågor & svar

Delegerat uppdrag kring åtgärdsprogram

9 september, 2019

Fråga:

Hej!
Rektor vill delegera ansvaret för att besluta om åtgärdsprogram till oss specialpedagoger. Vad skulle det innebära rent juridiskt för oss om vi går med på det?
Kan vi neka att ta på oss delegationen?

Tack på förhand!
Kajsa


Svar:

Hej Kajsa,
i Skolverkets allmänna råd och kommenterar om arbete med extra anpassningar och särskilt stöd framkommer följande:

  • Enligt skollagen 2 kap. 10 § får rektorn delegera enskilda ledningsuppgifter och beslut till någon som är anställd eller uppdragstagare vid skolenheten.
  • Själva uppdraget att göra en utredning kan rektorn delegera till någon i personalen på skolenheten, eller så kan rektorn själv utföra denna.
  • Efter att utredningen är gjord fattar rektorn, eller den i personalen som rektorn har delegerat ansvaret till, ett beslut om huruvida eleven behöver särskilt stöd.
  • Rektor kan även delegera uppgiften att utarbeta åtgärdsprogram förutom när det gäller beslut om placering i särskild undervisningsgrupp, enskild undervisning eller anpassad studiegång. Dessa beslut kan rektorn inte delegera till någon annan i personalen.

Skolinspektionen har information om rektors möjligheter att delegera. Där framkommer att rektor endast får delegera till en anställd eller en av huvudmannen anlitad uppdragstagare som har tillräcklig kompetens och erfarenhet. Även om rektor har delegerat vissa beslut och enskilda uppgifter, har rektor kvar sitt yttersta ansvar för verksamheten och för de beslut som fattas. När rektor delegerar förutsätts därför att det finns en tydlig beskrivning av vilka beslut som har delegerats och rutiner för hur återkoppling och uppföljning av det som delegerats ska genomföras.

När rektor överlåter arbetsuppgiften till er specialpedagoger ansvarar rektor för att ni har förutsättningar att kunna fullgöra uppgiften. Både rektor och ni som tar emot delegeringen har ett personligt yrkesansvar i delegeringsförfarandet. Om ni specialpedagoger anser att ni saknar kunskap eller den förmåga som krävs bör detta respekteras. Kanske behövs en fortbildningsinsats eller en dialog om tidsaspekten. Ibland dyker särskilda omständigheter upp som försvårar att genomföra delegerade uppgifter och då är en dialog med rektor viktig. Vid synnerliga omständigheter kan den delegerade uppgiften returneras till rektor.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman