Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Digitalt uppkopplat särskilt stöd?

12 april, 2021

Fråga:

Hej,
jag undrar om det är okej att ge särskilt stöd där eleven är uppkopplad digitalt med skolpersonal?

Med vänliga hälsningar
Malin


Svar:

Hej Malin,
och tack för din fråga.
Nu under Coronapandemin gäller en tillfällig förordning (2020:115) som berör fjärr- och distansundervisning där läraren och eleven är åtskilda i rum men inte i tid, eller är åtskilda i både rum och tid. I denna förordning nämns inget specifikt om särskilt stöd. Däremot finns en hel del att läsa på Skolverkets webbplats om ”Extra anpassningar och särskilt stöd under pandemin” Där framgår att vi kan arbeta med stödinsatser i form av fjärr- och distansundervisning. Det står bl a att lärare kan underlätta för elever i behov av stöd genom att tillsammans med elevhälsan planera för att extra anpassningar och särskilt stöd anpassas till fjärr- och distansundervisning. Där finns också exempel på hur vi kan göra för de elever som behöver få stödet i skolan. Även olika länkar med fördjupningsförslag finns exempelvis till webbinarier kring ”Undervisning på distans för elever i behov av stöd”.

Förutom den tillfälliga förordningen under pandemin så finns bestämmelser i skollagen. Distansundervisning infördes som ett nytt begrepp i skollagen 1 augusti 2020 och dessa bestämmelser börja gälla 1 juli 2021. I distansundervisning är elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. Distansundervisning får ges som en form av särskilt stöd (3 kap. 9 § skollagen). Detta gäller ifall eleven inte kan delta i den ordinarie undervisningen på grund av dokumenterad medicinsk, psykisk eller social problematik, om alla andra möjligheter till särskilt stöd är uttömda eller bedöms olämpliga. Här krävs vårdnadshavares samtycke och beslutet får högst gälla en termin åt gången. I lågstadiet får distansundervisning som särskilt stöd endast användas i undantagsfall. På gymnasienivå krävs att eleven själv samtycker till distansundervisning för att den ska få användas som en form av särskilt stöd. I skollagen framkommer att rektorn inte får överlåta sin beslutanderätt till någon annan när beslut fattas om särskilt stöd i form av distansundervisning. Rektor ska därför alltid stå som ansvarig i åtgärdsprogrammet. 

Fjärrundervisning innebär att elever och lärare är åtskilda i rum men inte i tid. Fjärrundervisning ska bedrivas i en lokal som skolan disponerar och det ska finnas en handledare närvarande i denna lokal. På gymnasienivå behöver inte handledaren fysiskt befinna sig på samma plats som eleverna. Det finns olika bestämmelser för fjärrundervisning och vem som får vara lärare. Bestämmelserna som gäller 1 augusti 2020 – 30 juni 2021 skiljer sig lite från bestämmelserna kring fjärrundervisning som träder i kraft 1 juli 2021. I bestämmelserna finns ingenting skrivet om att fjärrundervisning får användas som en form av särskilt stöd. 

I propositionen 2019/20:127 inför skollagsändringen föreslog dock regeringen att rätten till stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd även skulle gälla vid fjärrundervisning. Klokt kan jag tycka eftersom det är viktigt för vissa elever i behov av särskilt stöd att exempelvis kunna få stödet i realtid. Definitionen av distansundervisning är ju som sagt att elever och lärare är åtskilda i både rum och tid. 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman