Till Frågor & svar

Dokument till mottagande skola

14 maj, 2018

Fråga:

Vad gäller angående överlämning av pedagogisk kartläggning och åtgärdsprogram till en skola i en annan kommun, när elev har bytt kommun, och om man inte (kan) få vårdnadshavares medgivande? Finns det en lagtext någonstans (vilken och var isf) som säger att vårdnadshavare måste ge sådant medgivande, eller kan man se dessa dokument som arbetsverktyg som skolan äger och som skolan därmed själva beslutar bör och ska följa med till ny mottagande skola, för elevens bästa?
Mvh Camilla


Svar:

Hej Camilla,
och tack för din fråga.

Jag förstår att ni anser att det är viktigt för denna elevs kommande skola att få adekvat information. Övergångsinformation om vad som har skapat ett tillgängligt lärande för eleven på den avlämnande skolan, är ofta en förutsättning för att den mottagande skolan redan från start ska kunna möta eleven utifrån dennes behov.

Det allra viktigaste för att kunna göra detta är att vi i skolan kontinuerligt arbetar med att skapa en förtroendefull samverkan och dialog med vårdnadshavare, där de kan känna att skolan alltid har deras barns bästa i fokus. Detta är vår etiska och professionella utgångspunkt. Detta tror jag att ni redan har tänkt på och försökt att göra.

Ofta kan det också vara viktigt att skolan tydligt konkretiserar på vilka sätt övergångsinformationen kan stödja eleven på den kommande skolan. Vi kan också behöva vara ödmjuka och ge vårdnadshavare tid att fundera över vilka uppgifter som kan få överlämnas, till vilka personer/befattningar och under hur lång tid som i så fall vårdnadshavares och kanske även elevens samtycke ska gälla. Då ökar känslan av delaktighet, trygghet och kontroll över hur dessa uppgifter kommer att användas.  Om vårdnadshavare trots detta säger nej till att någon form av dokumentation om eleven, gällande behov och stödinsatser, överförs till mottagande skola kan vi föreslå ett övergångssamtal med den nya skolan. Vi kommer då överens i förväg med vårdnadshavare om vad avlämnande skola kan överföra muntligt och vem från avlämnade skola som ska delta (en som vårdnadshavare och elev har förtroende för). På övergångssamtalet deltar representant från mottagande och avlämnande skola, samt vårdnadshavare och när det är lämpligt även eleven. När detta övergångssamtal känns tryggt och bra är det inte helt ovanligt att vårdnadshavare ändrar sig och ger samtycke till att överföra dokumentation.

Samtidigt finns det, precis som du skriver, bestämmelser som vi kan förhålla oss till. Även i de fall då bestämmelserna ger oss rätt att överföra denna dokumentation vinner ofta eleven, vårdnadshavare och den mottagande skolan på att vi gör detta på ett respektfullt och transparant sätt. I annat fall kan det skada förtroendet mellan den nya skolan, vårdnadshavare och elev. Här kan t.ex. samtycke användas även om bestämmelser inte kräver det.

I Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer” finns en text om bestämmelserna på sidan 42: I de fall där vårdnadshavare inte ger sitt medgivande

  • finns för en kommunal grundskola ändå möjlighet att överlämna information till en annan kommunal skola i samma kommun om de anser att det gynnar barnets bästa och om de båda skolorna lyder under samma skolnämnd (myndighet).
  • kan generalklausulen (10 kap. 27 Offentlighets- och sekretesslagen) i vissa fall ge kommunala grundskolor möjlighet att lämna ut uppgifter till gymnasieskolor, fristående skolor, annan kommun eller huvudman när det för skolan är uppenbart att intresset av att uppgifterna lämnas ut har företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda. Generalklausulen gäller inte för hälso- och sjukvård och socialtjänst eller för fristående skolor.

Er elev kommer att flytta till en annan kommun, så den enda lagliga grund ni kan beakta är om det finns tillräckliga skäl för att använda generalklausulen. Klausulen ska användas restriktivt.

Jag vill också passa på att påminna om vikten av att tydliggöra för vårdnadshavare och elev att innehållet i ett åtgärdsprogram upphör att gälla när eleven byter skola. Det är rektor på den nya skolan som fattar beslut om eventuellt nya åtgärdsprogram och vilka stödåtgärder som i så fall kommer att ingå i det beslutet. Det är även viktigt att utredningar av särskilt stöd och åtgärdsprogram överförs på ett korrekt sätt enligt den nya dataskyddsförordningen (GDPR).

Förslag på vidare läsning

Läs gärna mer i Skolverkets stödmaterial ”Övergångar inom och mellan skolor och skolformer”. Där hittar ni mer information om sekretessbrytande bestämmelser på sidan 56-57, samt även konkret information och blankettexempel för samtyckeblankett.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman