Till Frågor & svar

Dokumentation i en elevakt

21 oktober, 2015

Fråga:

Hej Staffan!
Jag har en fråga runt dokumentation i PMO. Vi har länge dokumenterat i PMO skolhälsovårdsjournal. Nu har även rektorer och kuratorer i vår kommun börjat dokumentera i PMO elevakten.

Frågan är: Kan vi skolsköterskor skriva i elevakten t.ex. scanna in remissvar från BUP’s neuropsykiatriska utredning då skolsköterska/ skolläkare skrivit remissen? Övriga yrkesgrupper får då ta del av remissvaret. Om det är möjligt ska vårdnadshavarens samtycke vara klart. Behöver då remissvaret scannas in i båda elevakten och SHV-journaldelen, för vid överföring av journal till annan kommun går ej elevakten med. Utifrån vår sekretess och patientsäkerhet- ska vi bara arbeta och skriva i PMO skolhälsovårdsjournal? Skulle behöva få det klarlagt hur vi ska göra.

Med vänlig hälsning.
Skolsköterska E R


Svar:

Frågan har skickats både till Staffan Olsson, sekretessexpert och Gudrun Söderlind, produktchef CGM

Här kan du läsa Staffan Olssons svar

(Staffans svar uppdaterat 2019-08-14)

Hej E R,

Du ställer frågan om det är möjligt eller lämpligt att scanna in ett neuropsykiatriskt remissvar från barn- och ungdomspsykiatrin i en elevakt, och du skriver även att ”om det är möjligt ska vårdnadshavarens samtycke vara klart”.

 Jag är i princip tveksam till att så känsliga uppgifter som neuropsykiatriska utredningar från BUP, via den medicinska elevhälsans hantering, ska överföras till andra skoldokument än i sköterskans/läkarens patientjournal. Risken är stor, även om samtycke finns, att uppgifterna därefter sprids till personer som inte har med saken att göra.

Av din fråga framgår inte barns ålder men åldern kan väl variera. Den unge patientens eget samtycke behövs alltid, när dennes ålder och mognad kräver det. Det framgår inte heller i vilket sammanhang den neuropsykiatriska utredningen har gjorts. I och med att utredningen från BUP finns hos skolan i elevhälsans medicinska insats har ett samtycke getts för denna överföring från BUP. Skulle därefter ett samtycke, från båda vårdnadshavarna och eventuellt även eleven/patienten själv, ges att scanna in dokumentet i elevakten är detta i och för sig fullt möjligt. Ett sådant samtycke måste självklart antecknas i patientjournalen.

Ett alternativt sätt är att en kopia av dokumentet av vårdnadshavarna och/eller eleven/patienten själva överlämnas till den som svarar för elevakten att därefter scannas in i den. Men de bör då vara upplysta om att ett mycket känsligt patientdokument finns i ett annat sammanhang än i hälso- och sjukvården, med möjlighet för alla som är i behov av uppgiften att kunna ta del av den och i sämsta fall ännu flera. 

Sammanfattningsvis innebär mitt svar att all hälso- och sjukvårdsdokumentation i princip, med enstaka undantag, kan överföras till annan skolpersonal och i detta fall en elevakt, med stöd av ett giltigt samtycke. Om och innan detta sker måste konsekvenserna av överföringen dock noga belysas av sköterskan/läkaren. Ett alternativ kan många gånger vara att den eller de vårdnadshavare som så önskar, eller patienten själv, får en kopia av önskat dokument för att själv(a) begära att det ska överföras till elevakten.

Hälsningar från

Staffan 

Här kan du läsa Gudrun Söderlinds svar

Hej E R!

Jag har också fått ta del av din fråga angående hantering av remissvar från BUP.

Jag delar Staffans uppfattning att ett sådant svar bör scannas in i skolhälsovårdsjournalen, dvs i den journaltyp elevhälsans medicinska insats dokumenterar.

Elevakten är tänkt att hantera elevärenden där elevhälsoteamet – hela eller delar – är involverade i åtgärdsplaner och olika typer av insatser för en elev. En neuropsykiatrisk utredning kan ju i högsta grad vara en del av ett sådant ärende men innehållet är känsligt och bör hanteras som medicinsk information.

Ett sätt kunde vara att skriva en anteckning i Elevakten om att det finns information i skolhälsovårdsjournalen som är relevant för ärendet, men att den endast görs tillgänglig för deltagare i ärendet efter samtycke från eleven/föräldrarna.

Många väljer att ha separata journaltyper även för kurator, specialpedagog och psykolog där man kan dokumentera känsliga uppgifter och sedan välja att skriva en sammanfattning i ärendet i Elevakten.

 

Mvh,

/Gudrun