Till Frågor & svar

Dokumentation vid orosanmälan

6 maj, 2019

Fråga:

Hej,
Jag undrar hur dokumentationen går till vid en orosanmälan. Ska det journalföras eller enbart minnesantecknas? Orosanmälan gjordes på telefon, en skriftlig anmälan finns därför inte.
M, kurator


Svar:

(Svaret uppdaterat 2020-07-28)

Hej M, kurator,
En anmälan vid oro för ett barn bör vara skriftlig har JO sagt. Gör man en akut muntlig anmälan bör den därför snarast kompletteras skriftligt och sändas till socialförvaltningen. De brukar vara noga med att begära just detta när muntliga anmälningar har gjorts.
Att anmäla oro för ett barn är myndighetsutövning. Skolan ska alltid spara en kopia av den skriftliga anmälan och lämpligen också ange att anmälan först gjordes muntligt. Anmälan, som vid en skolmyndighet är en allmän handling, ska diarieföras där och förvaras på lämplig plats, vanligen på rektorsexpeditionen.

Hälsningar
Staffan