Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Dokumentera extra utmaningar vid särbegåvning

26 oktober, 2021

Fråga:

Hej,

Vi har två elever på vår skola som läser ämnen med elever i högre årskurs än den de går i. Det gör de då de har behov av detta för att utmanas i sin kunskapsinhämtning. De läser de extra ämnena utifrån sina intressen. Den ena eleven (åk 6) läser ytterligare ett b-språk tillsammans med åk 7 och den andra eleven (åk 4) läser matematikspets (åk 8) och SO (åk 8).
Min fråga är hur detta ska dokumenteras för att vi ska göra rätt.

Mvh

Erika Persson


Svar:

Hej Erika,
och tack för din fråga.

Din fråga handlar om elever i behov av extra utmaningar dvs inte extra anpassningar eller särskilt stöd. Vad säger då våra styrdokument och skolmyndigheter om var och hur dessa insatser för elever som har kommit långt i sin utveckling bör dokumenteras och utvärderas? Inte så mycket tyvärr. I skollagen framgår visserligen att vi i den individuella utvecklingsplanen ska beskriva hur elevens utveckling bäst kan stödjas, samt vilka insatser som behövs för att eleven ska utvecklas så långt som möjligt.

I Skolverkets stödmaterial Den skriftliga individuella utvecklingsplanen (reviderad 2017) nämns inte elever med särbegåvning. Däremot finns det ett kort exempel på en utmaning (insats) för eleven Maria i årskurs 3, som har kommit långt i engelska ämnet.

Det finns inte information kring hur vi ska dokumentera dessa insatser i Skolverkets skriftliga stödmaterial ”Särskilt begåvade elever”. Inte heller Skolinspektionens ”Tematiska analys- Utmaningar i undervisningen, Många elever behöver mer stimulans och utmaningar” (2016) tar upp frågan kring dokumentationen.

För att summera; Ni dokumenterar och utvärderar dessa insatser i elevens individuella utvecklingsplan. Kravet på en individuell utvecklingsplan i skollagen gäller för årskurs 1-5 dvs i årskurser där betyg inte ges. Däremot kan skolans rektor besluta att såväl extra utmaningar som extra anpassningar även ska dokumenteras i årskurser där betyg sätts. Rektor anger i så fall även var detta då ska dokumenteras.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman