Till Frågor & svar

Dokumentera i journal efter polisförhör

20 februari, 2013

Fråga:

Hej Staffan!
Jag undrar om jag ska dokumentera i skolhälsovårdsjournalen när jag har varit med barn på polisförhör? Jag är egentligen inte med som skolsköterska utan som en trygg vuxen som de känner – och å andra sidan kan det ju vara viktig kunskap att veta att ett barn varit på ett dylikt förhör. Det säger ju något. Har du någon åsikt?

Med vänlig hälsning
K, Skolsköterska


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-07-03)

Hej,

Det finns inga EXAKTA regler om vad som ska journalantecknas. Det finns alltså utrymme för en egen bedömning. I huivudsak är det ju uppgifter som behövs för vården som antecknas och då om patienten själv förstås. Men ibland kan uppgifter om andra behöva antecknas, t.ex. om en närstående.

Bestämmelserna om journalföring hittar du i patientdatalagen. Där sägs bl.a. i 3 kap 5-6 §§

 3 kap 5 § En patientjournal får innehålla endast de uppgifter som behövs för de ändamål som anges i 2 kap. 4 § första stycket 1 och 2.

Om uppgifterna finns tillgängliga, ska en patientjournal alltid innehålla

  1. uppgift om patientens identitet,
  2. väsentliga uppgifter om bakgrunden till vården,
  3. uppgift om ställd diagnos och anledning till mera betydande åtgärder,
  4. väsentliga uppgifter om vidtagna och planerade åtgärder,
  5. uppgift om den information som lämnats till patienten, dennes vårdnadshavare och övriga närstående och om de ställningstaganden som gjorts i fråga om val av behandlingsalternativ och om möjligheten till en ny medicinsk bedömning, samt
  6. uppgift om att en patient har beslutat att avstå från viss vård eller behandling.

Patientjournalen ska vidare innehålla uppgift om vem som har gjort en viss anteckning i journalen och när anteckningen gjordes. Lag (2014:827).”

Detta är inget svar på din fråga men jag bedömer det så här:

Anser du att uppgifterna är av väsentlig betydelse för flickan så kan du anteckna dem. Ser du betydelsen annorlunda antecknar du inte. Ett polisförhör är ju inte direkt anknutet till flickans hälsostatus utan är mer ett administrativt beslut av en polismyndighet. Skulle du ha gjort en anmälan till socialnämnden som nu leder fram till polishämtning kan det möjligen vara av intresse att anteckna. Men du har inte deltagit vid polisförhöret i egenskap av sköterska utan av person som flickan har förtroende för. Det skulle kunna innebära att det faktum att hon hämtas inte är en uppgift som tillhör hälso- och sjukvården. Som du märker resonerar jag fram och tillbaka för att du ska kunna bedöma detta själv utifrån olika argument.

Ett annat sätt att tänka kan vara att om polisförhöret är kopplat till en orossituation för flickan vid misshandel, sexuella övergrepp eller annan handling så har uppgiften en ”medicinsk betydelse”. Är den kopplad till flickans egen brottslighet är det annorlunda, då bör den knappast antecknas.

Jag minns att en sköterska vid ett tillfälle antecknade en elevs misstänkta brottslighet, något hon inte borde ha gjort. Detta ledde till stor uppståndelse hos en förälder och slutade med att man vände sig till Socialstyrelsen, som var dåvarande tillsynsmyndighet, och fick uppgifterna, efter ansökan från vårdnadshavare, utplånade.

Hälsningar Staffan