Till Frågor & svar

Dokumentera i professions- och/eller elevakten

1 november, 2018

Fråga:

Hej!
Jag jobbar som kurator i en kommunal gymnasieskola. Vi har börjat att dokumentera i journalsystemet PMO. Vi alla olika professioner i elevhälsan har en varsin egen professionsakt vi skriver i samt en gemensam akt kallad för elevakt som alla i elevhälsan kan ta del av. Ett flertal av mina kollegor i elevhälsan hävdar att vi kuratorer alltid skall skriva i elevakten också så att de vet att eleven har kontakt med en kurator. Som argument anger de att de kan ”följa” eleven i ärendet. Jag håller inte med om detta. Har jag rätt att inte skriva i elevakten? Kan jag bli beordrad av bitr.rektor/rektor/ gymnasiechef att dokumentera där?
Vänligen Katta”


Svar:

Den här frågan har både, vår sekretesseexpert, Staffan Olsson och Gudrun Söderlind, produktchef för PMO på CGM svarat på.

Här kan du läsa svaret från Staffan Olsson

(Staffans svar uppdaterat 2020-01-22)

Hej Katta,
Jag upplever att ditt dilemma blir allt vanligare. Rektorer vill oftare veta vad alla i elevhälsan gör och vilka som besöker respektive befattningshavare där. Det förväntas även att alla i elevhälsan kontinuerligt och momentant ska hållas underrättade om de andras arbete och dokumentation.
Elevhälsan ska vara sammanhållen, det är sant. En sekretessgräns finns mellan EMI och övrig elevhälsa. Den ställer som huvudregel krav på samtycke för information från EMI till övrig elevhälsa. I övrigt handlar informationsutbytet inom elevhälsan och skolans övriga personal om etik och därmed lämplighet. I nästa nummer av Gothias tidskrift Elevhälsa skriver jag en artikel bl.a. om detta.
Jag är mycket tveksam till en samverkansmodell som bygger på full öppenhet ifråga om vem eller vilka som någon i elevhälsan tillfälligt möter eller ger stöd. Samverkan måste bygga på ett samarbete behövs för att på så sätt finna gynnsamma lösningar för en elev. Men detta behov uppenbaras oftast inte vid en första kontakt med eleven. Flera samtal med elev och ibland vårdnadshavare kan behövas hos t.ex. en kurator innan eleven via ärendehandläggning aktualiseras hos andra i elevhälsoteamet. I detta senare skede är det högst rimligt att gemensamma samtal förs och att behövlig dokumentation från kurator kan göras tillgänglig för de andra i elevakten. 
Att i ett alltför tidigt skede involvera andra kan t.o.m. vara olämpligt och oetiskt. Som elev förväntar jag mig inte att mitt enstaka besök hos kurator, när det inte leder vidare till någon bedömd åtgärd, ska informeras till andra i elevhälsan och kanske rektor. 
Det finns en risk att skolpersonalens ambitioner ibland tar över så att elevers behov av personlig integritet förminskas. Det är inte bra. Om kurator dokumenterar i PMO är det enligt min mening rimligt att dessa anteckningar i ett tidigt skede finns i professionsakten så att andra, inklusive rektor, får informationen först när kurator anser detta vara rimligt. Samma förhållande gäller förstås även när informationen finns hos en specialpedagog eller en psykolog. Äger EMI informationen är det nästan undantagslöst ett samtycke från patienten och/eller dennes vårdnadshavare som gör det möjligt att lämna uppgifter vidare till andra i skolan..
Du frågar också om du har rätt att inte skriva i elevakten. Mitt svar på den frågan är att det är tveksamt om en chef, inom ramen för sin rätt att beordra personal att utföra sitt arbete, kan kräva att dokumentationen sker på ett sätt som bryter mot god etik genom att integritetskänsliga uppgifter lämnas till andra på skolan så att en elevsrätt till personlig integritet kränks. Men vid ärendehandläggning ska som sagt all behövlig information lämnas till andra i elevhälsan och rektor.

Hälsningar från Staffan

Här kan du läsa Gudrun Söderlinds svar

Hej Katta,

När rektor har fattat ett beslut om att inleda ett ärende ska allt som görs i ärendet dokumenteras. 
Många skolor har gjort som ni; man har upprättat en professionsakt för varje profession där sekretessbelagd information kan dokumenteras, samt en gemensam Elevakt där information som rör en elevs ärenden kan delas av alla i ett team. Här får ni alltså göra en bedömning av vad som kan och bör dokumenteras i Elevakten. Vanligt är att Kurator i Elevakten skriver till exempel att man har haft en kontakt med eleven att man gjort en utredning, men man dokumenterar inte i detalj innehållet och resultatet av utredningen. Detta kan istället dokumenteras i professionsakten. Det viktiga är att Rektor som har ansvaret för att ärendet hanteras korrekt också har full spårbarhet i vad som är gjort i ett ärende och av vem. 

Se även svaret på en tidigare fråga ”Angående dokumentation i digitala portalen PMO”

 Hälsningar från Gudrun