Till Frågor & svar

Dokumentera uppföljning och utvärdering av ÅP

8 juni, 2020

Fråga:

Hej,
jag har en fråga angående uppföljning och utvärdering av åtgärdsprogram (ÅP). Vad innebär respektive begrepp? Min skola sitter med en anmälan från skolinspektionen (vårdnadshavare som anmält skolan) på sig om brister i bla ÅP-skrivning där de påpekade att åtgärdsprogram ska innehålla dessa begrepp. Att det ska innehålla en utvärdering – uppföljning är jag helt med på. Men vad är skillnaden? I Skolinspektionens text framgår som vi tolkar det att uppföljning är den ’dagliga’ uppföljning som ansvariga pedagoger genomför för att veta att de är på rätt väg, om något ska ändras osv. Ska detta dokumenteras någonstans? Utvärdering däremot är ett mer systematiskt sätt att dokumentera hur åtgärderna faktiskt gått. 
Ska man göra åtskillnad på uppföljning och utvärdering eller betyder de egentligen samma sak…

En ytterligare fråga kring åtgärdsprogram är på vilket åtgärdsprogram ska uppföljning och utvärdering dokumenteras? Är det på det åtgärdsprogram som utvärderas eller ska det skrivas på det nya som
man upprättar? 

Tack för hjälpen.
Cecilia, Specialpedagog


Svar:

Hej Cecilia,

 det du skriver stämmer dvs åtgärdsprogrammet ska innehålla uppgifter om när uppföljning och utvärdering ska ske och vem som ansvarar för detta. Din beskrivning från Skolinspektionens text stämmer, så det är en viss skillnad mellan dessa två begrepp. Läs gärna mer på sidan 44-45 i Skolverkets allmänna råd under rubriken
” Att följa upp och utvärdera åtgärderna”. 

I Skolverkets stödmaterial kan vi läsa mer om att följa upp och utvärdera åtgärdsprogram på sidan 53 och 54. Där finns fler konkreta exempel på vad som kan ingå i att följa upp åtgärderna. Uppföljningen kan handla om att se till att det som bestämts i åtgärdsprogrammet genomförs, försäkra sig om att eleven verkligen förstår vad som förväntas av hen samt bedöma om arbetssättet och undervisningen är effektiv för elevens lärande.

Skolverkets webbsida framgår att det inte är reglerat hur särskilt stöd och åtgärdsprogram ska följas upp och utvärderas, utan det är upp till skolan att hitta lämpliga rutiner för detta. 

I Skolverkets blankettexempel finns en ruta där det står ”Datum då åtgärdsprogrammet kommer att följas upp och utvärderas”. Eftersom uppföljningen bör ske relativt ofta kan vi inte alltid skriva in datumen utan vi kan t ex skriva så här: Kort uppföljning sker varannan vecka med elev (fredagar) och involverad personal (tisdagar). Utvärdering sker den 7 juni 2020.

Vid utvärderingen av åtgärdsprogrammet dokumenteras resultatet av utvärderingen, samt namn och befattning på den som ansvarat för uppföljningen och utvärderingen. Detta skrivs in i det befintliga åtgärdsprogrammet. Många vill dokumentera digitalt och kan då uppleva att det blir konstigt att skriva in resultatet av utvärderingen i det befintliga åtgärdsprogrammet, eftersom beslutsfattarens underskrift till åtgärdsprogrammet inte följer med då. Vissa väljer därför att istället använda en separat utvärderingsblankett. 

Passar på att önska er alla en riktigt fin och frisk sommar.
Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman