Till Frågor & svar

Drogpåverkad elev i skolan

15 maj, 2012

Fråga:

Arbetar som skolkurator på en friskola, gymnasium. En elev över 18 har berättat att hon röker cannabis och hon vände sig till oss på skolan för att få hjälp med att sluta. Hon har nu via skolan fått kontakt med socialtjänsten samt med Maria Ungdom. Eleven har givit sitt samtycke till att skolan får ta del av resultaten av de (frivilliga) drogtesterna som görs en gång i veckan på Maria Ungdom.

Nu visar det sig att hon inte vill göra några drogtest. Hon har heller inte dragit ner på rökandet, hon röker cannabis varje dag så hon är alltså drogpåverkad i skolan. Jag trodde att skolan hade rätt att stänga av eleven om eleven inte kan uppvisa ett negativt prov samt när misstanke om drogpåverkan kvarstår (det är ju inte misstanke utan vi vet).

Vad är det som gäller? Rektor säger att vi inte har någon rätt att stänga av drogpåverkade elever. Dock har eleven stängts av från de delar av undervisningen där någon kan komma till skada. Jag känner mig osäker och tycker det låter lite konstigt.

Tacksam för svar.
Mvh C


Svar:

(Svaret uppdaterat 2019-07-01)

Hej C,

I gymnasieskolan kan en elev stängas av, vilket bl.a. framgår av 5 kap 17 § skollagen. Där sägs att ” I gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna och utbildning i svenska för invandrare får huvudmannen besluta att helt eller delvis stänga av en elev om

 ”1. eleven med otillåtna hjälpmedel eller på annat sätt försöker vilseleda vid bedömningen av elevens måluppfyllelse och kunskaper,
 2. eleven stör eller hindrar utbildningens bedrivande,
 3. eleven utsätter någon annan elev eller av utbildningen berörd person för kränkande behandling, eller
 4. elevens uppförande på annat sätt inverkar negativt på övriga elevers trygghet och studiero.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.”

Något särskilt om droger finns inte skrivet, men däremot kan man väl tänka sig att punkt 2 eller 4 i något sådant fall skulle kunna aktualiseras. Detta måste dock bedömas i varje enskilt fall.

I skollagen 5 kap 19 § kompletteras bestämmelsen ovan med ytterligare en möjlighet att stänga av en elev. Där nämns att:  

 ”Huvudmannen får besluta att helt eller delvis stänga av en elev från en viss utbildning i gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning eller särskild utbildning för vuxna, om
   1. det i utbildningen ingår praktik eller delar av utbildningen är arbetsplatsförlagd, och
   2. det är uppenbart olämpligt att eleven deltar i den praktiska tjänstgöringen.

Huvudmannen får besluta att ett beslut om avstängning ska gälla omedelbart.”

Detta innebär att en elev som i en drogtest visar sig vara alkohol- eller drogpåverkad på annat sätt eller som vägrar att låta testa sig kan avstängas från sådan praktisk tjänstgöring. Då blir eleven delvis avstängd, vilket gör att hon/han kan få svårt att klara sina gymnasiestudier.

När en myndig elev använder droger frekvent ska förstås en anmälan göras till socialnämnden. Detta kan en kommunal skola göra med stöd av generalklausulen i offentlighets- och sekretesslagens 10 kap 27 §. Socialnämnden kan utreda i vissa fall, trots att anmälningsplikten bara sträcker sig fram till dess att eleven fyller 18 år. Vid en friskola får generalklausulen inte användas, vilket gör att det inte finns någon laglig möjlighet att anmäla från er till socialnämnden, men nämnden är ju redan i ert fall informerad.

Glöm inte att ni får och bör göra en polisanmälan i ett så allvarligt fall med omfattande missbruk som du nämner, eftersom eget bruk av narkotika är straffbelagt. Socialnämnden får inte polisanmäla, eftersom deras tystnadsplikt är strängare än er. Skulle den 18-åriga eleven misstänkas för att sälja eller på annat sätt överlåta narkotika till någon som är under 18 år kan även socialnämnden polisanmäla.

Hälsningar från Staffan