Till Frågor & svar

Drogtester i skolan- vad innebär skolhälsovårdens sekretess gentemot gymnasieskolan

20 oktober, 2010

Fråga:

Hej!
Jag har en fråga angående drogtester i gymnasieskolan. Vad innebär skolhälsovårdens sekretess gentemot gymnasieskolan om det är skolhälsovården som utför testerna? Kan de utan hinder lämna ut ett provsvar till rektor eller annan komptetens inom gymnasieskolan.
Testerna är av tre olika slag

  1. Riktade frivilliga tester på program med farlig verksamhet eller inför APU,
  2. Vid misstanke, och
  3. Slumpvisa frivilliga drogtester

    mvh Anne-lie


Svar:

Hej Anne-Lie
Skolhälsovården är en egen och självständig verksamhetsgren i skolan. Sekretess gäller mot övrig skolpersonal. Skulle en skolsköterska drogtesta en elev och provet vara positivt får uppgifter i gymnasiet bara återföras till rektor med samtycke från eleven själv. Jag bedömer att det inte räcker med vårdnadshavarnas samtycke med tanke på elevens ålder, 16-17 år. När eleven fyllt 18 år finns ju ingen vårdnadshavare.

I en JO-anmälan som gällde hur drogtester i skolan i Borgholms kommun genomfördes, ställde jag bl.a. en fråga till JO om skolhälsovårdens möjlighet att polisanmäla positiva testutfall. Läs gärna uttalandet nedan. JO svarade sammanfattningsvis att skolhälsovården inte kan polisanmäla. Visserligen har lagparagrafer ändrats i offentlighets- och sekretesslagen 2009 men huvudregeln är densamma. Jag kan tillägga att det är självklart att skolhälsovården ska anmäla ett positivt drogtest till socialnämnden. Drogpåverkan av narkotiska medel är tillräckligt allvarligt för att anmälningsplikt ska föreligga. En anmälan och socialnämndens därefter inledda utredning kommer dessutom att leda till att andra i skolan kontaktas.

Jag kan slutligen nämna att om en elev på gymnasiet vid misstanke om drogpåverkan vägrar att låta sig testas kan eleven stängas av från praktiska inslag i utbildningen, t.ex. framförande av fordon eller praktikarbete. Detta framgår av SkolL 5 kapitel.

Hälsningar från Staffan

Här finns en länk till JO-uttalandet

Urinprovstagning i skolan vid misstanke om drogmissbruk, beslutsdatum 2004-05-28:   https://www.jo.se/PageFiles/2905/3700-2002.pdf