Till Frågor & svar

Sekretess

Efter anmälan till socialtjänsten begär vh ut alla anteckningar från skolan. Kan jag med hänsyn till eleven neka?

20 januari, 2021

Fråga:

Hej!

Jag arbetar som skolkurator på en F-6 skola. Jag har under en period träffat en elev som inom tre veckor fyller 12 år. Eleven har berättat om alkoholkonsumtion i hemmet samt verbalt våld och vi har gjort en anmälan till socialtjänsten.
Nu begär vårdnadshavaren ut alla anteckningar kring eleven från hela skolan, denne vill även ha ut de anteckningar som jag (kuratorn) har skrivit i PMO.
Har vårdnadshavaren rätt att få ut dessa? Jag är orolig över hur anteckningarna kan användas mot barnet i hemmet. Kan jag med hänsyn till eleven välja att inte lämna ut anteckningarna?
//MC


Svar:

Hej MC,

Förlåt ett sent svar men nu kommer det i alla fall till slut.

Huvudregeln är, uttryckt i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) 12 kap. 3 §, att en vårdnadshavare (vh)  har rätt till de anteckningar man i skolan gör om en elev när dessa uppgifter behövs för att vh ska kunna fullgöra sina uppgifter enligt föräldrabalkens 6 kap. 11 §. I OSL 12 kap. 3 § sägs dock dessutom att sekretess gäller även mot en vårdnadshavare i övriga fall, inte minst när det finns en risk att barnet drabbas av betydande men om uppgifterna lämnas. 

I ditt fall kan jag se en risk för barnet men jag törs inte bedöma om risken är betydande, d.v.s. mycket stor. Jag skulle råda dig att ta kontakt med en jurist i din förvaltning för att ställa den frågan. Jag antar att du redan överlämnat dina anteckningar till socialnämnden i samband med den anmälan ni gjorde. Inleds en utredning om barnet där har vh så småningom full rätt att ta del av allt som har kommit in dit och är kopplat till anmälan.

Det är alltså en svår fråga att bedöma vad som en vh i detta fall ska få ut som kopior och vad som riskerar att drabba barnet så svårt att det inte ska lämnas ut. En lösning är att i osäkra fall avslå en begäran helt eller delvis så att beslutet därefter kan överklagas av den som fått ett avslag.

Hälsningar från

Staffan