Till Frågor & svar

En elev blir mobbad men vill inte att jag som kurator ska föra det vidare

17 mars, 2015

Fråga:

Som skolkurator på friskola, såväl grundskola och gymnasium, har jag tystnadsplikt. Samtidigt har skolan skyldighet att stoppa mobbing och kränkande behandling. Om en elev anförtror mig att hen blir mobbad eller kränkt men inte vill att jag ska berätta det för någon annan ställs tystnadsplikten och skyldigheten att stoppa mobbing emot varandra. Hur bör jag agera? Och gäller svaret på den frågan all personal anställd av skolan?
Mia


Svar:

 (Svaret uppdaterat 2019-08-02)

Skyldigheten att ingripa mot kränkande behandling regleras tydligt i skollagens kap. 6. Den skyldigheten gäller alla som är verksamma i skolan, även en kurator. De uppgifter du får från föräldrar, eleven själv eller från t.ex. en annan elev om kränkande behandling måste du alltid anmäla vidare till rektor på din skola. Rektorn i sin tur måste anmäla till huvudmannen, i de flesta fall innebär det till den politiska nämnden, ägaren eller styrelsen.

Du har ingen tystnadsplikt mot rektor och även om du får uppgifter förtroendefullt måste de anmälas vidare. Brister skolpersonal i den delen så kan det leda till kritik och ytterst skadeståndskrav från Skolinspektionens Barn- och elevombud.

I stort sett all skolpersonal är skyldig att anmäla till rektor. Jag bedömer att detta även gäller för en skolsköterska eller en skolläkare trots att sekretess/tystnadsplikt råder mellan dem och skolpersonal i övrigt. Om samtycke inte ges till elevhälsans medicinska insats att föra en uppgift vidare till skolpersonal i övrigt finns sedan 2011 en bestämmelse i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) kap. 25 13 a § som innebär att uppgiften ändå får röjas om det krävs för att en elev/patient ska få nödvändigt stöd. Så vitt jag vet har inte frågan prövats juridiskt om bestämmelsen kan användas kopplad till fall av kränkande behandling och jag har inte heller sett att Skolinspektionen allmänt  har uttalat sig om detta. Den bestämmelsen är inte tvingande utan bara en möjlighet. I de flesta fall lär sköterskan eller läkaren få ett samtycke att anmäla till rektor, men får de inte det är min uppfattning preliminärt att anmälningsplikten till rektor vid kränkande behandling är sekretessbrytande. Skollagens kap. 6 gäller ju även för elevhälsans medicinska insatser.

Jag kan slutligen tillägga att den nämnda bestämmelsen i OSL inte gäller vid en fristående skola. 

Hälsningar från Staffan