Till Frågor & svar

Elev placerad i familjehem och föräldrar vårdnadshavare- vem skriver på medgivande?

3 november, 2017

Fråga:

Hej,
Jag har en fråga om familjehem och vårdnadshavare. En elev är placerad i familjehem men förälder/rar är vårdnadshavare. När det är dags för medgivande av vaccination och t.ex. att skriva remiss till BUP. Är det då föräldern, alltså vårdnadshavaren som ska tillfrågas? Kan det någon gång vara familjehemsföräldern som kan ta ställning?

Med vänlig hälsning A, skolsköterska i Västsverige


Svar:

(Svaret uppdaterat 20-01-21)

Hej A, 

Ett barn kan vara placerat i familjehem med stöd av socialtjänstlagen (SoL) eller lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). SoL bygger på vårdnadshavares samtycke och barnets eget samtycke, om barnet fyllt 15 år. Vid tillämpning av LVU har barnet placerats efter tvångsbeslut av domstol.

När placeringen skett utifrån SoL ska vårdnadshavaren själv samtycka till vaccination men barnet kan juridiskt motsätta sig vaccineringen. Om barnet vägrar att låta sig vaccineras är det förstås svårt att genomföra den, eftersom den inte får ske med tvång. 

Skulle barnet vara tvångsplacerat bör frågan om vem som ska samtycka besvaras av socialtjänstens personal. Bedömer man där att vårdnadshavarnas godkännande behövs ska dessa tillfrågas. Bedömer man att socialförvaltningens samtycke eller familjehemsföräldrarnas räcker ska du utgå ifrån detta. Socialnämnden tar via familjehemmets personal över vårdnadshavarnas vardagliga ansvar för ett tvångsplacerat barn. Men socialnämndens personal kan alltså ändå, om det bedöms lämpligt, anse att vårdnadshavarna ska fatta beslutet. 

Handlar det om en remiss till BUP är svaret att vid SoL-placering ska vårdnadshavarna samtycka, vid tvång och LVU talar det mesta för att socialnämnden samtycker.

Hälsningar

Staffan