Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Elevassistent utan åtgärdsprogram?

18 oktober, 2021

Fråga:

Hej Gudrun!

Jag medverkade vid ditt webbinarium som Elevhälsan.se anordnade för en tid sedan och skulle gärna vilja ta del av de mallar som du använt i dina goda exempel i 15 skolor och elever i behov av särskilt stöd. Har även en fråga som jag inte hann ställa:

Vi har en elev hos oss som började i förskoleklass på vår skola i samband med terminsstart HT21. Vi hade fått mycket information om eleven under våren, både från förskola, barnhälsan, BVC samt från psykolog och logoped som utrett eleven nyligen. Det stod klart att eleven behövde ha en egen elevassistent från dag ett. Detta blir ju en form av särskilt stöd som ska dokumenteras i ett åtgärdsprogram, men det känns knepigt att skriva ett sådant innan man skrivit en utredning om särskilt stöd. Vi kände oss osäkra på hur vi borde göra och landade i att dokumentera att eleven har en egen elevassistent som en extra anpassning inledningsvis, för att i dagarna kunna påbörja en utredning om särskilt stöd när vi nu lärt känna eleven, fått en bättre bild av hens kunskaper och kring hur hen fungerar i olika situationer under skoldagen (har ej fritids). Hur bör man tänka i denna situation?

Tack på förhand och tusen tack för ett lärorikt och intressant webbinarium!
Vänliga hälsningar,
Julia


Svar:

Hej Julia,

Vad roligt att du uppskattade webbinariet. Jag mejlar dig de olika blanketterna.
Tack för din fråga och er strävan att vilja hantera frågor så korrekt som möjligt. Precis som du skriver ska alltid åtgärdsprogram föregås av en utredning av elevens behov av särskilt stöd. Skälet är att vi behöver kartlägga och analysera olika faktorer för att kunna få en god förståelse för elevens skolsituation. Detta är oftast en förutsättning för att vi ska kunna sätta in ett adekvat stöd som tillgodoser elevens behov och stödjer elevens fortsatta utveckling och hälsa. Vid övergångar kan vissa svårigheter uppstå exempelvis det du beskriver.

Man kan inte säga att ni har gjort någonting felaktigt, däremot var det uppenbart att denna elev är i behov av särskilt stöd och har rätt till denna stödform vilket är överklagningsbart till skillnad från extra anpassningar. I ert fall hade ni fått mycket information och därigenom förståelse för elevens behov via förskolan, barnhälsan, BVC samt från psykolog och logoped som hade gjort utredningar. Jag känner mig övertygad om att ni även hade lyssnat in vårdnadshavarna innan eleven började hos er. Det innebär att ni mycket väl hade kunnat utarbeta ett första åtgärdsprogram där ni under rubriken ”Behov av särskilt stöd” hade kunnat skriva något i stil med ”Utifrån övergångsinformation från förskola och andra instanser samt i dialog med vårdnadshavare framkommer att eleven är i behov av mer varaktiga, omfattande och ingripande stödinsatser. Det handlar om behov av …”. Det är dock viktigt att vi kommer ihåg att åtgärdsprogram räknas som ett beslut och därigenom faller utanför det sekretessreglerade området dvs vi ska inte skriva in elevens olika svårigheter eller annat som kan vara integritetskänsligt. Inom några månader gör ni sedan en utredning av elevens behov av särskilt när ni lärt känna eleven, fått en bättre bild av hens kunskaper och kring hur hen fungerar i olika situationer under skoldagen precis så som du beskriver.

Om det däremot hade funnits indikationer på att det skulle kunna räcka med en kortare insats på några månader, där en elevassistent eller resursperson finns med för att stödja eleven, kan vi dokumentera detta som en form av extra anpassning.

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman