Till Frågor & svar

Elevdokumentation inom grundsärskolan

14 januari, 2021

Fråga:

Hej!
Är ny på mitt jobb på en grundsärskola. Jag upplever att hanteringen av elevdokumentationen är otydlig. I denna skolform finns det ju mycket utredningar och övrig dokumentation runt varje elev.

Hur skall de olika delarna hanteras och förvaras? Alla fyra tillsammans? Var i sådana fall?
Ska skolan förvara andra psykologiska utredningar som anger diagnoser? Av vem och var?

Vilka ska ta del av all dokumentation (tex de 4 utredningar som ligger till grund för rätten till grundsärskola)? Vilken dokumentation skall klasslärare(speciallärare) ta del av? Vilken dokumentation skall övrig personal (förskollärare, fritidspedagoger, elevassistenter) ta del av?

Hur hanterar vi elevdokumentation på ett rättssäkert sätt i grundsärskolan?

Hälsning
Ulrika


Svar:

Hej Ulrika,

Visst kan det vara så att elevdokumentation hanteras otydligt, det finns många aspekter att bedöma vid förvaring. Särskilt känsligt kan detta vara i särskolan, även om sekretess- och tystnadspliktsbestämmelserna där är exakt desamma som för övrig skola.

Du skriver inte vilken yrkestillhörighet du har i skolan. Men principiellt kan jag säga att de fyra bedömningar som görs ska finnas samlade tillsammans med slutlig samlade utredning (baserad på bedömningarna) och beslut hos den person eller instans som fattar beslutet. Dessutom bör en kopia på bedömningarna finnas hos var och en av de befattningshavare som utreder.  Psykolog och EMI ska foga sina bedömningar till patientens journal. Detta gäller även om habiliteringen i regionen utför den medicinska bedömningen och därefter med samtycke skickar den till EMI.

När eleven tas emot i särskolan ska personal få den information om eleven som den behöver för att kunna utföra sitt arbete, ett s.k. etiskt ställningstagande. Det innebär inte att en anställd ska ta del av samtliga utredningar, däremot att man skulle kunna få information om sådant som kan behövas för att på bästa sätt kunna ge eleven det stöd denne behöver för att klara sin skolgång. Den informationen kan t.ex. ges av de som gjort bedömningen men även av elevens vårdnadshavare, som i de flesta fall gärna bidrar med sina kunskaper om det egna barnet. Den information som EMI ger till elevens personal måste delges med vårdnadshavares samtycke.

Läs gärna mer om bedömningar och utredning/beslut i Skolverkets allmänna råd om mottagande i grundsärskola och gymnasiesärskola samt urval till gymnasiesärskolans allmänna program (2018)

Hälsningar

Staffan