Till Frågor & svar

Extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Eleven når målen – Kan utredning och åtgärdsprogram behövas ändå pga frånvaro? 

16 april, 2024

Fråga:

Hej Gudrun!

Delar av Elevhälsan på vår skola har gått flertalet av dina digitala utbildningar och uppskattat dem mycket!

Vi har funderat fram och tillbaka gällande dokumentation kring en av våra elever, som befinner sig i ett lite annorlunda läge som vi inte varit med om förut. Undrar därför om Du kanske har någon vägledande input?

Eleven går i åk 3 och är sedan 15 veckor hemma på heltid och deltar i den mån hen orkar och hinner i klassens arbete via en robot, som ”livesänder” ljud och bild. Eleven lider av stark ångest och är främst styrd av rädsla för att smittas av virus samt att vara i trånga utrymmen (skolans toaletter, kapprum och grupprum). Detta är skälet till att hen inte klarar av att befinna sig i skolans lokaler just nu. I nuläget finns ingen oro kring elevens måluppfyllelse, den har alltid varit god. Dock hinner inte eleven delta i all undervisning om dagarna, då hen även har täta besök inom vården där hen bl a. får stöd och behandling för sin ångest. 

Bör vi i nuläget dokumentera elevens ”hemmavarande” och sporadiska deltagande i undervisningen som en extra anpassning, eller är det kanske mer fråga om anpassad studiegång? Om detta kommer att pågå även under hela vårterminen kanske vi behöver upprätta ett åtgärdsprogram? Hur tänker du spontant

Tacksam för all input vi kan få.
Vänliga hälsningar
Micke


Svar:

Hej Micke,
och stort tack för din uppskattning. Det gläder mig att ni har uppskattat de förinspelade föreläsningarna. Tack också för den kluriga frågan. Jag förstår att ni har behövt fundera fram och tillbaka. Å ena sidan känner ni ingen oro för elevens måluppfyllelse vilket ju brukar vara indikatorn för att eleven kan vara i behov av särskilt stöd. Å andra sidan så behöver vi fundera över vad som skulle ske om ni inte hade ett nära och tätt samarbete med eleven, vårdnadshavarna och vården…och om ni inte löste elevens begränsade skoltid och lärande via roboten (som brukar vara relativt kostsamt). 

Problematisk frånvaro ska alltid skyndsamt anmälas till huvudmannen och rektor är skyldig att då utreda frånvaron. I det du skriver kan jag inte läsa ut om ni har gjort detta. I annat fall bör detta göras skyndsamt. Om er huvudman tillåter så kan ni göra en ”Kombinerad utredning av elevs frånvaro och eventuellt behov av särskilt stöd”. I annat fall gör ni två olika utredningar dvs huvudmannens blankettkrav när det gäller den problematiska frånvaron samt skolans blankett för utredning av elevens behov av särskilt stöd. Se då till att någon från skolan är delaktig i båda utredningar för att ni ska kunna få en samlad bild och kunna göra en professionell analys och bedömning. 

Här behövs en grundlig utredning av elevens behov av särskilt stöd där ni kartlägger såväl skol-, grupp- och individfaktorer. Genom att belysa de kunskaper, förmågor och färdigheter som fungerar väl (eller till och med mycket väl) för eleven så kan de bli avgörande framöver. De kan öka förutsättningarna för att steg för steg kunna få tillbaka eleven till fysisk närvaro i skolan. Detsamma gäller skol- och gruppfaktorer som tidigare fungerade väl (innan elevens stora frånvaro började). Lika viktigt är det att försvårande faktorer kartläggs på dessa tre olika nivåer. Då synliggörs också alla lösningar som ni redan har provat för att möjliggöra att eleven ska kunna delta i någon form, med någon personal i någon av skolans lokaler. I utredningens andra del (den pedagogiska bedömningen) beskriver ni vilket eventuellt behov eleven har av särskilt stöd. Exempel:

NN är i behov av att undervisningstiden anpassas utifrån hens ork och täta besök hos vårdgivare. 
NN är i behov av speciallösningar för att kunna delta i undervisning.
NN är i behov av att stöd för att bibehålla kontakten med sina klasskamrater under skoltid.  

I åtgärdsprogrammet kanske ni väljer att dokumentera följande:

Åtgärd A:
Anpassad studiegång enligt 3 kap. 12 § skollagen. Särskild motivering: Eleven är i behov av förkortade skoldagar för att kunna klara av att delta i undervisningen. Undervisningstiden behöver utgå från elevens dagsform och de täta besöken hos vårdgivare. Beslutet om åtgärden kan överklagas särskilt enligt 28 kap. 16 § skollagen. Omfattning i tid: Eleven går miste om ca XX minuters undervisning/vecka. Tiden tas från följande ämnen: Idrott (80 min), Slöjd (60 min) … (Om ni inte kan ange specifik tid för respektive ämne så får ni kanske ange ”Undervisningstiden i olika ämnen påverkas i nuläget. Eleven deltar dock inte alls i ämnena x och y”. Ansvarig för åtgärden: Rektor Inga Persson.

Åtgärd B:
Undervisning via robot som ”livesänder” ljud och bild från de olika undervisningssalarna. Omfattning i tid: All undervisning som eleven i nuläget deltar i. Ansvarig för åtgärden: Klassassistenten, Assi Andersson (ställer in roboten, samt påbörjar och avslutar livesändningen i samtliga ämnen etc). 

Om någon personal avsätter regelbunden tid per vecka för att exempelvis möjliggöra att eleven deltar i socialt samspel så kan även detta vara en åtgärd i åtgärdsprogrammet. 

Åtgärd C: NN deltar i grupparbeten och gruppsamtal via roboten med några elever som NN känner sig trygg med. Omfattning i tid: Minst 40 minuter dagligen. Ansvarig för åtgärden: Klassläraren Leona Lennartsson väljer ut klasskamrater, tar med roboten samt leder och deltar i gruppens arbete och samtal (i grupprummet). 

Soliga hälsningar
Gudrun Löwendahl Björkman
www.GLBatgardsprogram.com

Visste du föresten att Gudrun erbjuder förinspelade föreläsningar inom en mängd olika teman, nu ligger åtta olika föreläsningar uppe. Är ni flera ges rabatter med tanke på det ekonomiska läget.

Läs mer och se om det är något för din enhet, skola eller kommun!

50% rabatt vid 10-19 deltagare dvs 2500 kr för 10 deltagare
55% rabatt vid 20-29 deltagare dvs 4500 kr för 20 deltagare
60% rabatt vid 30-39 deltagare dvs 6000 kr för 30 deltagare
65% rabatt vid 40-100 deltagare dvs 8000 kr för 40 deltagare